- W piątek ruszy centrum prasowe dla dziennikarzy, którzy relacjonują sytuację na polsko-białoruskiej granicy Unii Europejskiej oraz obserwują trudną sytuację geopolityczną w naszym obszarze Europy - poinformował w środę rzecznik rządu Piotr Müller. Dodał, że centrum prasowe ulokowane jest między Kuźnicą a Sokółką. - Będzie miejscem pracy dla dziennikarzy polskich i zagranicznych. W centrum będą odbywały się konferencje prasowe, ale również spotkania z ekspertami od tematyki wschodniej. Będą to specjalne, pogłębione warsztaty o sytuacji geopolitycznej, podczas których można w horyzontalny sposób wyjaśnić aktualne działania pochodzące ze wschodu - powiedział rzecznik rządu.

Centrum prasowe poza strefą zakazaną 

We wsi Popławce położonej między Sokółką i Kuźnicą (Podlaskie) zlokalizowane jest centrum prasowe dla mediów relacjonujących sytuację na polsko-białoruskiej granicy. Centrum ruszy w najbliższy piątek - podał w środę po południu Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. Jak poinformowano, to lokalizacja poza terenem przygranicznym objętym ograniczeniami obowiązującymi od 1 grudnia.

W centrum, które ma działać w godzinach 7-21 (z możliwością zmiany w zależności od sytuacji na granicy) będą odbywały się m.in. konferencje prasowe czy - jak podano - specjalne warsztaty z ekspertami od tematyki wschodniej na temat sytuacji geopolitycznej.

Nowa ustawa, nowe ograniczenia, ale z wyjątkami

Zapowiedź stworzenia mediom warunków do pracy w pasie przygranicznym związana jest z zakończeniem z dniem 30 listopada obowiązywania stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią i wejściem w życie nowej ustawy, na podstawie której ogłoszone zostały nowe zasady w tym zakresie. We wtorek wieczorem Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał rozporządzenie z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi. Czytamy w nim, że "wprowadza się czasowy zakaz przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi na okres od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 1 marca 2022 r." Obszar, o którym mowa w rozporządzeniu obejmuje obręby ewidencyjne, których wykaz jest określony w załączniku do niego. Wykaz obejmuje 115 miejscowości w województwie podlaskim i 68 w lubelskim.

Czytaj także: Nowa ustawa o ograniczeniach na granicy już obowiązuje>>

Zgodnie z nową ustawą, minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Komendanta Głównego Straży Granicznej, może wprowadzić, w drodze rozporządzenia, na określonym obszarze gmin lub ich części zakaz przebywania, kierując się koniecznością zapewnienia ochrony granicy państwowej i jej nienaruszalności, bezpieczeństwa i porządku publicznego w strefie nadgranicznej. Ustawa zakłada, że "w uzasadnionych przypadkach właściwy miejscowo komendant placówki Straży Granicznej może zezwolić na przebywanie, na czas określony i na określonych zasadach, na obszarze objętym zakazem, o którym mowa w art. 12a ust. 1, innych osób niż wymienione w ust. 1, w szczególności dziennikarzy w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914)".

Dziennikarze "pod opieką" strażników i po przeszkoleniu

- Wizyty dziennikarzy w strefie nadgranicznej będą miały formę zorganizowaną i będą odbywać się pod opieką Straży Granicznej; od środy można składać wnioski o akredytacje - poinformował wiceszef MSWiA Błażej Poboży. I dodał, że szczegółowe informacje na ten temat pojawią się na stronie SG.

Wiceminister zastrzegł, że obecność dziennikarzy na obszarze przygranicznym będzie każdorazowo poprzedzona, w dniu wyjazdu, szkoleniem w zakresie bezpieczeństwa, a także złożeniem kilku oświadczeń. Dziennikarze w strefie będą też oznaczeni "w postaci specjalnej kamizelki wskazującej na to, że są to osoby reprezentujące polskie media".

Jak poinformował wiceminister, wnioski o możliwość udziału w wizycie mediów na obszarze objętym rozporządzeniem ministra należy kierować pod adresem mailowym. - To zapewni pełną koordynację i ułatwi nam pracę - powiedział. Zaznaczył, że w mailu będzie można wskazać zarówno obszar placówki, na teren której chcieliby dziennikarze wjechać i przybliżony termin. - A zadaniem Straży Granicznej będzie takie połączenie tych przedstawicieli poszczególnych mediów, aby ten wjazd ułatwić - powiedział Poboży.

Politycy i aktywiści nie wjadą. 

Nie przewidujemy możliwości wjazdu na obszar strefy nadgranicznej, na którym obowiązuje zakaz przebywania, przedstawicieli organizacji trzeciego sektora, stowarzyszeń, a zwłaszcza polityków - zastrzegł wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Jak mówił, wyjątkiem w stosunku do okresu obowiązywania stanu wyjątkowego jest możliwość udziału mediów w sposób zorganizowany. 

- Doświadczenia ostatnich tygodni są "najlepszym uzasadnieniem, dlaczego trudno w ogóle rozważać możliwość obecności na tym obszarze aktywistów. Skala niebezpieczeństwa, pewnych zachowań tych organizacji, a także niestety poddawanie się różnym działaniom dezinformacyjnym i powielanie przekazu, który płynie z białoruskiej propagandy, moim zdaniem jednoznacznie wskazuje, że ze względu i na bezpieczeństwo polskiego państwa, i bezpieczeństwo mieszkańców obszaru przygranicznego, i wreszcie samych aktywistów czy przedstawicieli organizacji - taka obecność na tym etapie jest niemożliwa - powiedział Błażej Poboży. 

 

Monika Nowikowska, Zofia Zawadzka, Joanna Sieńczyło-Chlabicz

Sprawdź  
POLECAMY