Chodzi o dotacje w  wysokości od 5 do 87,5 tys. euro. Dzięki nim w kilkuset miejscowościach w całej Polsce przez najbliższe dwa lata prowadzone będą projekty dotyczące m.in. edukacji prawnej i ekologicznej, rozmów ponad podziałami, aktywizacji seniorów, przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, upodmiotowiania osób z niepełnosprawnościami, integracji migrantów i uchodźców, samorzecznictwa, wolontariatu. 

 

Warsztaty, szkolenia i zajęcia edukacyjne

W ramach projektów odbywać się będą warsztaty i szkolenia, zajęcia edukacyjne w szkołach i przedszkolach, kampanie społeczne uwrażliwiające na problemy ważne dla środowisk lokalnych, grup społecznych, mieszkańców Polski, Europy i świata. Rozwijane będą działania strażnicze, poradnicze i samopomocowe. Podejmowane będą inicjatywy na rzecz zmiany prawa i polityk publicznych na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

Większość prowadzonych działań  - 101 projektów - adresowana jest do społeczności lokalnych. Projekty o zasięgu ogólnopolskim realizować będzie 69 organizacji, a działania o zasięgu regionalnym 47. Część projektów realizowana będzie we współpracy z partnerami publicznymi: m.in. z urzędami miast i gmin, szkołami, bibliotekami, instytucjami kultury a także z innymi organizacjami społecznymi. 20 projektów będzie prowadzonych w partnerstwie z podmiotami z Państw-Darczyńców tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Czytaj: Zarząd Themis: Wypowiadanie standardów Strasburga jest bardzo ryzykowne>>

Ostatni z czterech konkursów 

To już ostatni z czterech konkursów w programie. W trzech poprzednich przeprowadzonych w 2020 i 2021 r. dotacje na 15,3 mln euro otrzymało 261 organizacji. Organizacje, którym nie udało się otrzymać wsparcia w naszym programie, zachęcamy do startu w konkursach prowadzonych w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, w którym otrzymać można dotacje na takie same działania, pod warunkiem, że prowadzone są poza Warszawą. Już we wrześniu ruszy w nim nabór na projekty interwencyjne, które będą odpowiadać na najbardziej aktualne potrzeby i wyzwania – mówi Sylwia Sobiepan, dyrektorka programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy prowadzony jest przez konsorcjum trzech organizacji – Fundacji Batorego (lider), Fundacji Stocznia i Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich. Celem Programu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. W swoim działaniu Program kieruje się uniwersalnymi wartościami zapisanymi w Traktacie Europejskim: poszanowaniem godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, rządów prawa, a także poszanowaniem praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Podobne programy prowadzone są z Funduszy EOG w 15 krajach unijnych.