Wcześniej w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wskazano, że zmiana ma na celu wdrożenie do polskiego systemu prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 2019 r. zmieniającej dyrektywę z 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej.

Czytaj: ​Rząd przygotowuje kolejne przepisy mające poprawiać bezpieczeństwo na drogach>>

 

Celem implementowanej dyrektywy (z 2019 r.) jest zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i poważnych obrażeń na sieci drogowej w UE poprzez poprawę poziomu bezpieczeństwa infrastruktury drogowej.

Przyjęte  w dyrektywie rozwiązania prawne dążą do zapewnienia jednolicie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego we wszystkich państwach członkowskich, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony szczególnie zagrożonych uczestników ruchu drogowego tzw. niechronionych użytkowników drogi, m.in. pieszych.

Dyrektywa rozszerza swój zakres poza transeuropejską sieć transportową (TEN-T) i obejmuje swoim działaniem autostrady i tzw. drogi główne, czyli trasy poza obszarami miejskimi, łączące główne miasta lub regiony, należące do najwyższej kategorii dróg poniżej kategorii autostrad w krajowej klasyfikacji dróg, znajdujące się poza siecią TEN-T.