Elementem konstrukcyjnym ulgi meldunkowej uregulowanej w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawo skorzystania podatnika z tej ulgi, pod warunkiem łącznego spełniania przesłanek wymienionych w tym przepisie. Jedną z przesłanek jest spełnienie przez podatnika 12 miesięcznego okresu zameldowania w zbywanej nieruchomości.
Skoro każdy z małżonków jest odrębnie podatnikiem podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia, to również warunki zastosowania ulgi meldunkowej należy rozpatrywać odrębnie dla każdego małżonka. Oznacza to, że w celu zastosowania zwolnienia, każdy z małżonków musi być zameldowany przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia oraz w terminie określonym w ustawie, każdy z małżonków musi złożyć stosowne oświadczenie w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.
Podatnik nie może więc skorzystać ze zwolnienia w ramach ulgi meldunkowej w przypadku, gdy w zbywanej nieruchomości zameldowany na pobyt stały nie krótszy niż dwunastomiesięczny przed datą zbycia przedmiotowej nieruchomości był tylko jego współmałżonek. Powyższe oznacza, że opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym będzie podlegał u podatnika dochód uzyskany ze zbycia lokalu mieszkalnego, stanowiącego współwłasność obojga małżonków, odpowiadający wysokości jego udziału w wartości tego lokalu mieszkalnego, ustalony na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy o PIT.
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 18 sierpnia 2011 r., sygn. ITPB1/415-584/11/GR.

Artykuł pochodzi z serwisu #remove_this_link

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 1 września 2011 r.