W sobotę 16 października 2010 r. odbył się XVIII Krajowy Zjazd Zrzeszenia Prawników Polskich. Wybrano nowe władze. Prezesem Zarządu Głównego został adwokat Mariusz Paplaczyk, który zastąpił na tym stanowisku dra Ludwika Sobolewskiego - prezesa Giełdy Papierów Wartościowych. Przewodniczącym Rady Programowo Naukowej został radca prawny Sylweriusz Marcin Królak - członek Trybunału Stanu - były wiceminister sprawiedliwości. Do rady programowo naukowej ZPP wybrano także m.in. byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego oraz prokuratora wojskowego generała Krzysztofa Parulskiego.

Delegaci podjęli także uchwałę w sprawie wyboru sędziów TK. W uchwale czytamy:
Prawnicy zwracają się do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o przyspieszenie prac nad projektem nowelizacji ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 roku o Trybunale Konstytucyjnym.(…) Kandydatów na stanowisko Sędziego Trybunału Konstytucyjnego przedstawia co najmniej 50 posłów lub Prezydium Sejmu. Obowiązujące przepisy przyznają zatem uprawnienie do zgłaszania kandydatów na stanowisko Sędziego Trybunału Konstytucyjnego wyłącznie gremiom politycznym. Sposób wyboru Sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie odpowiada dzisiejszym wymogom transparentności i może godzić w autorytet Trybunału Konstytucyjnego, albowiem partie polityczne coraz częściej zgłaszają osoby, których kwalifikacje merytoryczne oraz postawa moralna pozostawiają wiele do życzenia.
Nierozłącznym atrybutem Trybunału Konstytucyjnego jako organu władzy sądowniczej jest jego niezawisłość i niezależność. W skład Trybunału Konstytucyjnego winny zatem wchodzić osoby o najwyższych kwalifikacjach zawodowych i o nieskazitelnym charakterze. W interesie państwa prawa leży bowiem wybór takich Sędziów, którzy wykazują się dużym doświadczeniem, reprezentują wysokie standardy profesjonalne oraz cieszą się niekwestionowanym autorytetem, tak by w swoich decyzjach kierowali się oni wyłącznie literą prawa.
Prawnicy zebrani na XVIII Krajowym Zjeździe ZPP apelują o niezwłoczne dokonanie takich zmian w prawie, aby zagwarantować wybór Sędziów spełniających powyższe wymagania m.in. poprzez umożliwienie opiniowania kandydatur przez środowiska zawodowe i naukowe. Delegaci wyrazili tez rozczarowanie i ubolewanie z powodu braku reakcji polityków na apele płynące ze strony środowisk prawniczych o jak najszybsze podjęcie konsultacji w sprawie wyboru sędziów TK.
Delegaci postanowili także, iż Ogólnopolskie Dni Prawnicze, które od 20 lat odbywały się w róźnych miastach Polski, teraz będą organizowane co roku w Poznaniu przy współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. Z tej racji że jest to miejsce licznych konferencji naukowych a naTargach Prawa, swoje ofert zaprezentują wydawnictwa prawnicze, instytuty badawcze, wydziały prawa, organizacje prawnicze, firmy prezentujące nowe technologie informatyczne dla prawników, banki i towarzystwa ubezpieczeniowe