W dniu 13 marca zostały opublikowane dwa rozporządzenia Ministra Finansów z 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków oraz domów maklerskich. Wprowadzone przepisy mają na celu dokonanie zmian dotyczących możliwości potwierdzania na dzień bilansowy sald należności i zobowiązań wobec banków i domów maklerskich, w rozumieniu art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), przez podmioty, do których kompetencji należy rozliczanie transakcji instrumentami finansowymi, zawieranych na rynku regulowanym.
W dotychczasowym stanie prawnym możliwość przeprowadzania na dzień bilansowy inwentaryzacji sald należności i zobowiązań banków oraz domów maklerskich z tytułu transakcji zawieranych na rynku regulowanym istniała wyłącznie w odniesieniu do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW), który na mocy przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.) pełni funkcję izby rozliczeniowej. Przyjęcie takiego rozwiązania umożliwiało bankom oraz domom maklerskim przeprowadzenie inwentaryzacji, bez konieczności ustalania tego, jaka jednostka (podmiot) jest faktycznym kontrahentem transakcji.
Jednak w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi przewidziano możliwość dokonywania rozliczeń transakcji przeprowadzanych na rynku regulowanym przez izbę rozliczeniową, którą oprócz KDPW, jest także spółka, której KDPW powierzył wykonywanie zadań z zakresu rozliczania transakcji instrumentami finansowymi oraz spółka prowadząca izbę rozliczeniową. W związku z tym w rozporządzeniach zmieniających przewidziano możliwość dokonywania przedmiotowych potwierdzeń sald należności i zobowiązań także i przez te podmioty.
Zmienione przepisy wchodzą w życie w dniu 28 marca 2012 r.

Opracowała: Magdalena Stankiewicz
Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line