W razie wyrządzenia deliktu przepisy Kodeksu cywilnego wskazują, że termin przedawnienia roszczeń o naprawienie wyrządzonej szkody wynosi trzy lata liczone od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. W tym zakresie nastąpią zmiany, wprowadzane na podstawie ustawy z 21.04.2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (Dz.U. poz. 1132). Polegają one na wskazaniu, że rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia nie będzie ściśle uzależnione od wiedzy poszkodowanego o szkodzie i podmiocie, który ją wyrządził. Termin przedawnienia będzie bowiem biegł również od momentu, w którym poszkodowany przy zachowaniu staranności, jakiej można od niego wymagać, mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Nowa regulacja znajdzie zastosowanie nie tylko do roszczeń powstałych po wejściu w życie zmian, ale również do tych, które powstały wcześniej i jeszcze nie upłynął termin ich przedawnienia. W tym ostatnim przypadku trzyletni termin przedawnienia rozpocznie bieg w dniu wejścia w życie zmian w przepisach.

Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2017 r.