Projekt nowelizacji ustawy uwzględnia wymogi wspólnotowe związane z przemieszczaniem się i pobytem obywateli Unii Europejskiej na terytorium państw członkowskich. Nowelizowana ustawa znosi opłaty za wydawanie dokumentów rejestracyjnych i pobytowych. Po wejściu w życie ustawy obywatele UE i członkowie ich rodzin nie będą musieli płacić za wydanie lub wymianę dokumentów (zaświadczeń o zarejestrowaniu pobytu i kart pobytu). Dotychczas cudzoziemcy ubiegający się o wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu musieli ponieść drobną opłatę skarbową, natomiast za wydanie karty pobytu członka rodziny oraz za dokumenty potwierdzające prawo stałego pobytu, bądź kartę stałego pobytu członka rodziny - 30 zł.
Kolejną zmianą jest wprowadzenie nowego przepisu przyznającego prawo pobytu dziecku obywatela UE, który pracował w naszym kraju, ale nie zachował prawa do pobytu w nim, aż do czasu zakończenia przez nie nauki lub studiów - i to bez względu na posiadane przez nie obywatelstwo. Dodatkowo zaś rodzice sprawujący opiekę nad uczącym się dzieckiem będą mogli w tym czasie nadal tu przebywać, nawet gdy stracili przysługujące im prawo pobytu. To nowość, której do tej pory nie było.
Nowością jest także uregulowanie kwestii przymusowego wydalenia w stosunku do osób, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa. W odniesieniu do obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE, który stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego - przyjęto procedurę przymusowego wydalenia. W takiej sytuacji przestaje obowiązywać zachowanie dotychczasowego 31-dniowego terminu, w którym cudzoziemiec mógł pozostawać na terytorium Polski. W pozostałych przypadkach cudzoziemcy mają przynajmniej 31 dni na opuszczenie granic Polski.
Treść przygotowywanego przez MSWiA projektu ustawy o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin jest dostępny na stronie internetowej BIP MSWiA.