Zmiana rozporządzenia oznacza większą liczbę podmiotów, udzielających pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, zobowiązanych do informatycznego przekazywania ministrowi rolnictwa sprawozdań o udzielonej pomocy lub informacji o jej nieudzieleniu. Wykaz podmiotów uzupełniono o:
- dyrektorów izb celnych, naczelników urzędów celnych, dyrektorów izb skarbowych, naczelników urzędów skarbowych;
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
- w województwach: lubelskim, mazowieckim, podkarpackim i podlaskim:
a) wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) – w przypadku pomocy publicznej udzielanej przez gminę;
b) starostów – w przypadku pomocy publicznej udzielanej przez powiat.
Rozporządzenie zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2012 r.