Nowelizacja jest konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 stycznia 2006 r., sygn. akt SK 40/04 (Dz. U. Nr 21, poz. 164), w którym za niezgodny z art. 20 i 22 w związku z art. 31 ust. 3, art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP został uznany art. 108 ust. 3 w związku z art. 109 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zgodnie z orzeczeniem Trybunału, przepis ten utracił moc obowiązującą z dniem 1 września 2006 r.
Nowelizacja będzie mieć wpływ na wysokość wynagrodzeń otrzymywanych przez uprawnionych z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych, których pobór i wypłata odbywa się za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania.
Ustawa ma mieć również wpływ na działalność organizacji zbiorowego zarządzania, związaną z obrotem powierzonymi prawami. Ponadto określi uprawnienia podmiotów biorących udział w postępowaniach przed Komisją Prawa Autorskiego i związanych z nimi postępowaniach sądowych.
Projektodawcy ustawy mają nadzieję, że ustawa pozytywnie wpłynie na wysokość obciążeń finansowych podmiotów korzystających z utworów i przedmiotów praw pokrewnych, w ten sposób, że przyczyni się do pewności użytkowników co do stawek wynagrodzeń, które będą zobowiązani płacić podmiotom uprawnionym z praw autorskich i pokrewnych, a w przypadku występującego najczęściej w działalności małych i średnich przedsiębiorców publicznego odtwarzania utworów i przedmiotów praw pokrewnych, określi łączną kwotę obciążenia z tytułu dokonywanych odtworzeń.
Nowelizacja stanowiła ostatnio przedmiot prac Senatu RP, który wniósł do niej szereg poprawek. Istnieje szansa, że podczas 70 posiedzenia Sejmu RP w dniach 7-9 lipca 2010 r. przedstawione zostanie sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o stanowisku Senatu w sprawie opisywanej ustawy.

Opracowanie: Wojciech Kowalski, RPE WKP Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line