Zmiany w systemie finansów publicznych wprowadzone ustawą o finansach publicznych, jak również w drodze licznych ustaw szczegółowych, zobligowały Ministra Finansów do ich uwzględnienia w nowej klasyfikacji budżetowej.
Podziałki klasyfikacji budżetowej konstruują system hierarchiczny obejmując: działy, rozdziały oraz paragrafy. I chociaż art. 39 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w sposób identyczny jak art. 16 nieobowiązującej już ustawy z 2005 r. o finansach publicznych, określił systematykę i zasady klasyfikowania dochodów publicznych, wydatków publicznych, przychodów, rozchodów publicznych, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków pomocy państw członkowskich EFTA oraz z innych źródeł zagranicznych, to jednak cały szereg zmian wprowadzonych z 1 stycznia 2010 r. do systemu finansów publicznych wymusił ich uwzględnienie przez Ministra Finansów w nowej szczegółowej klasyfikacji budżetowej.

Szczegółowe zasady podziałek klasyfikacji budżetowej określone zostały przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207). Rozporządzenie z 2 marca 2010 r. zasadniczo odzwierciedla kształt podziałek klasyfikacji budżetowej (oznaczenie numeracji i nazewnictwo działów, rozdziałów i paragrafów) określonego w nieobowiązującym już rozporządzeniu z 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726). Nowa regulacja uwzględnia jednak zmiany wprowadzone do systemu finansów publicznych nową ustawą o finansach publicznych i całym szeregiem ustaw szczegółowych. Do najważniejszych zmian należą tu m. in.:
- wyodrębnienie budżetu środków europejskich,
- nowa kategoria dotacji celowej, o której mowa w art. 127 ust. 2 ustawy,
- pojęcia płatności w ramach budżetu środków europejskich i zlikwidowanie dotacji rozwojowej,
- powołanie nowych form organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych, tj. instytucji gospodarki budżetowej, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych,
- przepisy ustawy z 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 65, poz. 545), likwidującej z 31 maja 2009 r. Krajowy Fundusz Mieszkaniowy,
- uwzględnienie przepisów ustawy z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33) zmieniających źródło finansowania zasiłków przedemerytalnych i świadczeń przedemerytalnych ze środków budżetu państwa w części „73. Zakład Ubezpieczeń Społecznych” na Fundusz Pracy,
- konieczności odrębnego klasyfikowania w celu efektywnego rozliczania środków przekazywanych z budżetu państwa w ramach dotacji dla gmin uzdrowiskowych,
- konieczności wyodrębnienia wydatków bieżących jednostek sektora finansów publicznych z tytułu wpłat na Fundusz Emerytur Pomostowych na podstawie przepisów ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656).

Przepisy nowego rozporządzenia weszły w życie 12 marca 2010 r., z mocą od 1 stycznia 2010 r., z wyjątkiem rozdziału „73008 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju” określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

W odniesieniu do niektórych jednostek sektora finansów publicznych, tj.: gospodarstw pomocniczych, państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów budżetowych, samorządowych funduszy celowych, wydzielonych rachunków dochodów własnych utworzonych przez jednostki budżetowe oraz funduszy motywacyjnych utworzonych na podstawie przepisów ustawy z 2005 r. o finansach publicznych, nie mających odpowiednika w nowej ustawie o finansach publicznych, nadal mają zastosowanie podziałki klasyfikacji określone w rozporządzeniu z 14 czerwca 2006 r.

Warto również wskazać, że § 6 rozporządzenia utrzymuje w mocy paragrafy wydatków: „474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych” i „475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji” jedynie w roku 2010. Tym samym paragrafy te nie będą miały zastosowania dla planowania wydatków w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011.

Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego www.samorzad.lex.pl