Przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt rozporządzenia, który skierowany został do konsultacji, przewiduje m.in. wydłużenie terminu na rozpatrywanie weryfikacji ofert złożonych w konkursie na wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości, wskazanie, że środki tego mogą być przeznaczane na "działania zmierzające do eliminowania przestępczości, jej skutków lub kształtowanie pozytywnych postaw moralnych i społecznych", a także możliwość zakupu z tej puli nieruchomości.

Czytaj: NIK skrytykował, MS poprawia - jest projekt zmian w Funduszu Sprawiedliwości>>

Po kontroli NIK będą zmiany

Projekt powstał po opublikowaniu na poczatku sięrpnia wyników kontroli Najwyższej Izby Kontroli dotyczącej Funduszu Sprawiedliwości.  Według kontrolerów NIK nieprawidłowości mają „bezprecedensowy zakres”. Spośród niemal 700 mln zł zbadanych dotacji jedynie co trzecia złotówka (228,5 mln zł) przeznaczona została na pomoc dla ofiar przestępstw (co jest założeniem Funduszu). Reszta - jak wskazali - jest dość swobodnie wydawana pod hasłem „przeciwdziałania przyczynom przestępczości”. Na liście beneficjentów znalazły się m.in. organizacje kościelne i antyaborcyjne, w tym fundacja ojca Tadeusza Rydzyka. Co więcej NIK zarzucił ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobro, że w ten sposób finansował promocję programu swej partii. 

Czytaj: NIK punktuje Fundusz Sprawiedliwości, MS czeka na raport>>

W opublikowanym w piątek oświadczeniu NIK odnosi się do zamieszczonego w BIP Rządowego Centrum Legislacji projekteu zmieniającego rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

 


NIK oświadcza, że zawarte w uzasadnieniu do tego projektu informacje, wskazujące na związek zgłoszonej nowelizacji z wynikami kontroli Izby nr P/20/037 pn. „Realizacja zadań Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości”, są niezgodne ze stanem faktycznym.

Tylko część zmian zgodna z rekomendacjami

Jak można przeczytać w dokumencie, jedynie część zgłoszonych zmian, w szczególności: § 11 (uregulowanie tzw. „pozanaborowego” trybu udzielania finansowania jednostkom sektora finansów publicznych), § 20 ust. 2 (obowiązek podania innych przyczyn unieważnienia konkursu ofert, niż niewpłynięcie żadnych ofert lub odrzucenie wszystkich ofert), § 47 ust. 3 (obowiązek sporządzania planów finansowych Funduszu w rozbiciu na jego trzy główne zadania), nawiązuje pośrednio do ustaleń NIK, ale ich zakres i proponowana nowa treść przepisów wskazują na wyłącznie formalną realizację wniosków pokontrolnych, bez faktycznego uwzględnienia istoty rekomendacji Izby. Z kolei propozycje nowelizacji: § 36 i § 43 rozporządzenia (umożliwienie finansowania zakupu nieruchomości) oraz § 42 (zmieszczenie ogólnej, niewynikającej z kkw definicji przeciwdziałania przestępczości) pozostają w sprzeczności z istotą rekomendacji NIK.

Izba dodała, że niektóre ze zmian w ogóle pozostają w sprzeczności z istotą jej rekomendacji. Mowa o umożliwieniu finansowania zakupu nieruchomości oraz zawartą w projekcie rozporządzenia definicję przeciwdziałania przestępczości, która zdaniem Izby jest ogólna i nie wynika z przepisów Kodeksu karnego wykonawczego.

Odnosząc się natomiast do zmiany § 48 rozporządzenia, w przypadku której MS bezpośrednio odwołuje się do wniosków NIK, Izba podkreśla, że samo zwiększenie limitu kosztów obsługi Funduszu nie będzie stanowić rozwiązania zidentyfikowanych przez Izbę problemów systemowych w gospodarce finansowej Funduszu. - Działania takie muszą zostać podjęte w ścisłej korelacji z wdrażaniem pozostałych wniosków pokontrolnych, w tym w szczególności tych, które odnoszą się do działań o charakterze legislacyjnym - czytamy w oświadczeniu.