Przedsiębiorco, czy znasz swoje obowiązki związane z wprowadzaniem wyrobów na rynek? Odpowiedzią na twoje wątpliwości jest lektura ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Poinformowanie o wadliwym produkcie nie musi prowadzić do utraty zaufania konsumentów.  Zgodnie z ustawą o ogólnym bezpieczeństwie produktów, jeśli przedsiębiorca posiada informacje, że korzystanie z wytworzonego przez niego produktu wiąże się z niebezpieczeństwem, ma obowiązek powiadomić o tym Prezesa UOKiK za pośrednictwem odpowiedniego formularza. Niezgłoszenie tego faktu – od 30 marca 2007 roku, czyli po nowelizacji ustawy – zagrożone jest karą sięgającą 100 tys. zł.

Przez cztery lata funkcjonowania przepisu o obowiązku informowania Urzędu o niebezpiecznym produkcie, przedsiębiorcy złożyli 209 dobrowolnych powiadomień.  W 2004 roku było ich tylko 16, rok później – 34, a w 2006 – 51. W ubiegłym roku ich liczba wzrosła aż do 108. Ta tendencja świadczy o rosnącej świadomości profesjonalnych uczestników rynku w zakresie obowiązków na nich ciążących, ale i przywiązywania coraz większej wagi do zaufania ze strony konsumentów. Odpowiedzialni przedsiębiorcy nie działają bowiem tylko w oparciu o prawnie nałożone obowiązki, ale także zgodnie z zasadami dobrych praktyk.

Statystyki Urzędu pokazują, że najwięcej dobrowolnych powiadomień dotyczy branży motoryzacyjnej – w 2007 roku było ich 71. Poza samochodami i motocyklami przekazane do UOKiK informacje dotyczyły przede wszystkim sprzętu AGD oraz zabawek. Ich rosnąca liczba pozwala domniemywać, że przedsiębiorcy mają świadomość, że zatajenie informacji o potencjalnym ryzyku użytkowania ich produktów może spowodować utratę reputacji i w konsekwencji okazać się znacznie dotkliwszą karą niż ustawowe 100 tys. zł.

Przedsiębiorcy powinni sprawdzać jakość wytwarzanego asortymentu: analizować przebieg procesu produkcyjnego, poddawać rutynowym badaniom laboratoryjnym. Ponadto – jeszcze przed wprowadzeniem produktu na rynek – oznakować go tak, żeby konsument nie miał problemu z identyfikacją, kto jest odpowiedzialny za jego bezpieczeństwo. Kontroli bezpieczeństwa służy również systematyczna analiza skarg konsumentów i badania próbek produktów wprowadzanych na rynek.
Do obowiązków przedsiębiorców należy modyfikacja procesu produkcyjnego, w ostateczności wycofanie wyrobów z obrotu. Niezmiernie istotne jest zaplanowanie kampanii dotyczącej wadliwego produktu od strony logistycznej – powiadomienie sieci sprzedaży oraz potencjalnych użytkowników. Konieczne jest opracowywanie komunikatów dla mediów, zamieszczanie ogłoszeń w prasie, wywieszanie plakatów w punktach handlowych, w których dostępne są dane produkty, uruchomienie infolinii, czy też informowanie o wadach produktów w witrynach internetowych. Standardem jest naprawa lub wymiana wadliwego produktu na sprawny albo zwrot pieniędzy.

Przedsiębiorcy mają obowiązek powiadomić UOKiK o wykrytych wadach oraz działaniach naprawczych, jakie podjął lub zamierza podjąć. Informację powinien przekazać do Urzędu niezwłocznie. Wstrzymywanie się z podjęciem takich działań do czasu przygotowania kampanii naprawczej może zostać uznane przez Prezesa UOKiK za naruszenie prawa.

(Źródło: KW/UOKiK)