Ustawa z 7 lipca 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675; dalej jako ustawa telekomunikacyjna) wprowadziła znaczące zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm., dalej jako ustawa drogowa) w zakresie eksploatacji i przebudowy dróg. Przede wszystkim zamieszczono definicję legalną kanału technologicznego, a także nałożono na zarządców dróg szereg obowiązków związanych z budową i utrzymaniem owych kanałów. W związku z nowelizacją Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał dwa komunikaty interpretujące znowelizowane przepisy.

Obowiązek budowy kanału spoczywa na zarządcy danej drogi, czyli w przypadku dróg gminnych – wójcie, burmistrzu bądź prezydencie miasta, dróg powiatowych – zarządzie powiatu, dróg wojewódzkich – zarządzie województwa. Nie jest to jednak obowiązek bezwzględny, od budowy kanału można odstąpić w przypadku, gdy w terminie 60 dni od ogłoszenia informacji o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego (art. 39 ust. 6 ustawy drogowej). Możliwe jest również zwolnienie od konieczności budowy kanału, jeżeli istnieje już odpowiednia infrastruktura (art. 39 ust. 6c ustawy drogowej). Zwolnienia dokonuje minister właściwy do spraw łączności w drodze decyzji.

W omawianych komunikatach przypomniano również o obowiązkach zarządcy drogi względem Prezesa UKE. Zgodnie z art. 39 ust. 6a najpóźniej na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej albo o pozwoleniu na budowę dróg wojewódzkich, powiatowych albo gminnych, zarządca drogi zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego, jednocześnie zawiadamiając o tym Prezesa UKE. Obowiązkowym jest również ogłoszenie o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego, wraz z podaniem lokalizacji kanału, zakresu wolnych zasobów w kanale, jego podstawowych parametrów technicznych, terminu i miejsca składania ofert na udostępnienie kanału, wymaganiach formalnych dotyczących ofert oraz kryteriów wyboru w przypadku złożenia ofert przekraczających zakres wolnych zasobów. Jednocześnie z zamieszczeniem powyższego ogłoszenia na stronach zarządcy, należy przekazać je Prezesowi UKE, który niezwłocznie zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej informację o ogłoszeniu, wraz z odesłaniem do strony Biuletynu Informacji Publicznej, na której informacja została opublikowana (art. 39 ust. 7c ustawy drogowej).

W celu zapewnienia sprawnego dostępu do poszukiwanych informacji, na stronach internetowych Prezesa UKE stworzono odpowiednią wyszukiwarkę, przez którą udostępniane będą ogłoszenia zarządców dróg.

Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego www.lex.pl/samorzad