Czytaj: Nowa ustawa o TK już opublikowana>>

Z godnie z postanowieniem Trybunału Konstytucyjnego z 3 sierpnia 2016 r. będzie to rozpoznanie sprawy w pełnym składzie na posiedzeniu niejawnym. Nie podano, kiedy odbędzie się niejawne posiedzenie w tej sprawie. Ogłoszenie wyroku nastapi 11 sierpnia o godz. 11.00.
Natomiast wcześniej TK zdecydował o rozpatrywaniu łącznie trzech wniosków - autorstwa posłów PO, Nowoczesnej i PSL oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. "Trybunał Konstytucyjny rozpozna powyższe wnioski pod wspólną sygnaturą K 39/16" - dodano w komunikacie TK.
Pod tym postanowieniem podpisali się sędziowie: Andrzej Rzepliński (prezes TK), Stanisław Biernat, Leon Kieres, Piotr Pszczółkowski (z adnotacją: zdanie odrębne), Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Stanisław Rymar, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Andrzej Wróbel (sędzia-sprawozdawca), Marek Zubik.

W uzasadnieniu postanowienia o rozpatrzeniu trzech wniosków TK napisał: „Przystępując do rozpoznania sprawy, należało przypomnieć, że wyrokiem z 9 marca 2016 r., Trybunał Konstytucyjny stwierdził w całości niekonstytucyjność ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o TK". Dodano, że rozstrzygnięcie to "jest ostateczne", a konstytucja nie przewiduje żadnej kompetencji dla jakiegokolwiek organu państwa do dokonywania oceny ważności wyroku Trybunału.

"Nie ma zatem żadnych powodów, aby Trybunał - w swojej działalności - miał się uchylać od zasady znajomości z urzędu własnych orzeczeń. Dotyczy to też wyroku z 9 marca 2016 r. Skutkiem tego wyroku jest to, że obowiązująca ustawa o TK z 2015 r. podlega stosowaniu w wersji nieuwzględniającej zmian wprowadzonych przez ustawę z 22 grudnia 2015 r." - dodano
Podkreślono, że zgodnie z ustawą o TK z 2015 r., Trybunał rozpoznaje wniosek, pytanie prawne lub skargę na rozprawie albo na posiedzeniu niejawnym. W myśl tej ustawy, wniosek może być rozpoznany na posiedzeniu niejawnym, jeżeli: pisemne stanowiska uczestników postępowania oraz pozostałe dowody zgromadzone w sprawie stanowią wystarczającą podstawę do wydania orzeczenia lub sprawa dotyczy zagadnienia prawnego, które zostało wystarczająco wyjaśnione we wcześniejszych orzeczeniach Trybunału.  Więcej>>