Nowela jest niezbędna po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26 maja 2010 r. (sygn. P 29/08) uznającego za niezgodny z Konstytucją RP art. 24 ust. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Stracił on moc z wejściem w życie wyroku. Uchylony przepis przewidywał, że możliwość dochodzenia od ZUS nadpłaconych składek przedawnia się bez względu na to, czy przed sądem toczyło się w tej sprawie postępowanie (wstrzymujące bieg przedawnienia). Od
15 czerwca 2010 r., po uchyleniu przepisu przez TK, terminy przedawnienia nadpłaconych składek nie biegną w ogóle, a uprawnieni mogą bezterminowo dochodzić swoich roszczeń od ZUS.
Projekt nowelizacji zakłada, że prawo płatnika żądania zwrotu nadpłaty także będzie podlegało dziesięcioletniemu okresowi przedawnienia, licząc od otrzymania zawiadomienia o kwocie nienależnie opłaconych składek, a gdy takiego zawiadomienia nie będzie – licząc od dnia opłacenia składek. Bieg przedawnienia ma zawieszać także śmierć płatnika.

Źródło: Rzeczpospolita