Zmiany § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163 poz. 1348, ze zm.) oraz w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163 poz. 1349, ze zm.) dokonane mają być przy okazji szerszych zmian legislacyjnych w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów.

Według nowych przepisów obu rozporządzeń, zasądzając opłatę za czynności adwokata lub radcy prawnego z tytułu zastępstwa prawnego, sąd będzie brał pod uwagę niezbędny nakład pracy pełnomocnika, w tym również czynności podjęte w celu polubownego rozwiązania sporu, również przed wniesieniem pozwu.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, obecnie brak jest regulacji wyraźnie wskazującej na możliwość zasądzenia wyższych kosztów uwzględniających zaangażowanie pełnomocnika w czynności podjęte w celu polubownego rozwiązania sporu, również na etapie przedsądowym. Zmiana rozporządzeń ma zachęcić adwokatów i radców prawnych do proponowania mediacji i innych pozasądowych metod, jako sposobu rozwiązania sporu, również przed wszczęciem postępowania sądowego.

Nowe przepisy rozporządzeń mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl

ID produktu: 40279165 Rok wydania: 2015
  LEX Navigator Postępowanie Cywilne>>>