To odpowiedź na pismo, które do MF skierował Dariusz Barski, Prokurator Krajowy, domagając się uruchomienia ponad 196 mln zł na wyrównanie wynagrodzeń prokuratorów i asesorów prokuratorskich w okresie od stycznia do października 2023 r., a także wskazując, że będzie potrzebował ok. 40 mln zł na wypłacenie wynagrodzeń zgodnych z Prawem o prokuraturze, za listopad i grudzień 2023 r. Powołał się przy tym na wyrok TK z 8 listopada br., w którym Trybunał stwierdził niekonstytucyjność przepisów ustawy okołobudżetowej określających podstawę wynagrodzeń dla sędziów (referendarzy, asesorów) w 2023 r. Jeśli nie byłoby noweli ustawy, sytuacja będzie precedensowa, bo zaburzona zostanie zasada równości wynagrodzeń sędziów i prokuratorów, przejawiająca się w tym, że wynagrodzenie zasadnicze prokuratorów prokuratur rejonowych i okręgowych jest równe wynagrodzeniu zasadniczemu sędziów w takich samych jednostkach organizacyjnych sądów powszechnych, a w przypadku prokuratur regionalnych - sędziów apelacyjnych itd.  

Z czego to wynika? Zgodnie z Prawem o Prokuraturze i Prawem o ustroju sądów powszechnych podstawą wynagrodzenia sędziów (i powiązanych zawodów - referendarzy, asesorów) oraz prokuratorów ma być  przeciętne wynagrodzenie w II kwartale roku poprzedniego, ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - czyli na 2023 r. - 6156,25 zł. Tymczasem w tegorocznej ustawie okołobudżetowej wskazano dla obu grup zawodowych - 5444,42 zł. Podobne rozwiązanie planowane jest na 2024 r. - w projekcie okołobudżetówki (który jest już w Sejmie) znowu zaproponowano stałą kwotę 6114,08 zł. Zgodnie z ustawami ustrojowymi powinno to być już 7005,76 zł. Ale zaczęło się już w 2021 r. od zamrożenia, a w 2022 r. od stosowania podstawy z II kwartału 2022 r.

Czytaj: Prokuratura potrzebuje "na już" ponad 196 mln zł na wyrównanie wynagrodzeń >>

Czytaj też w LEX: Gołaś Jakub, Prawna kwalifikacja odwołania prokuratora z delegacji na czas nieokreślony bez zachowania okresu uprzedzenia. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 czerwca 2021 r., III PSKP 23/21 >

Wyrok TK dotyczy sędziów, nie prokuratorów

Minister Finansów w swojej odpowiedzi, do której dotarło Prawo.pl zaznacza, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie odnosi się do art. 10 ustawy okołobudżetowej, dotyczącego wynagrodzeń prokuratorskich. To - jak pisze - oznacza, że artykuł ten obowiązuje (w odróżnieniu do przepisów dotyczących wynagrodzeń sędziów), a podstawą wynagrodzeń prokuratorów w 2023 r. nadal jest 5444,42 zł.

Jak dodaje, trudno też domniemywać, że jest inaczej z uzasadnienia, bo Trybunał Konstytucyjny poczynił w nim jedynie "pewne spostrzeżenia o powiązaniu wynagrodzeń prokuratorów z wynagrodzeniami sędziowskimi". Rzeczkowska zaznaczyła, że nastąpiło to w miejscu, gdzie TK opisuje przedmiot kontroli, a nie dokonuje oceny zgodności przepisów z Konstytucją. Przyjęte wzorce kontroli - jak dodaje - czyli przepisy Konstytucji, dotyczą wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych, SN i TK, a nie prokuratorów. Minister wskazała również, że Konstytucja nie zawiera analogicznych regulacji odnośnie prokuratorów.

- Powrót do zasad ogólnych wskutek wyroku TK dotyczącego wynagrodzeń sędziowskich nie ma wpływu na wynagrodzenia prokuratorów ustalone ustawą okołobudżetową - pisze.

Czytaj też w LEX: Wpływ nowelizacji podatkowych z Polskiego Ładu na wynagrodzenia sędziów i prokuratorów >

 

Światełko w tunelu?

Tymczasem dowiadujemy się, że zdaniem Ministerstwa Finansów niezbędna jest w tym zakresie ustawa zmieniająca ustawę okołobudżetową na 2023 rok.

- Z naszych nieoficjalnych źródeł wynika, że taki projekt został przedstawiony Radzie Ministrów. Oczekujemy teraz jego wpływu do parlamentu. Tak samo jak autopoprawki do budżetu na 2024 r. Jesteśmy spokojni o wynik głosowania, bo większość sejmowa, będąc jeszcze w opozycji, składała poprawki do ustawy okołobudżetowej na etapie sejmowym i przede wszystkim w toku prac senackich. Trudno sobie wyobrazić, by głosowała teraz inaczej niż za przewróceniem praworządności w obszarze wynagrodzeń prokuratorskich, tak samo jak to miało miejsce w styczniu 2023 - mówi w rozmowie z Prawo.pl Jacek Skała, prokurator, przewodniczący Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury.

Zachęca też do dalszego kierowania pozwów przez prokuratorów. - W obecnej sytuacji jesteśmy zmuszeni intensyfikować działania przed sądami. Liczbę pozwów szacujemy obecnie na około 1500. Mamy informacje o najnowszych wyrokach, w których sądy stwierdzają, że wyrok Trybunału stosuje się do prokuratorów bezpośrednio - podsumowuje.  

Czytaj:  Szykują się wyrównania sędziowskich wynagrodzeń, w sądach już je liczą >>

Czytaj też w LEX: Sygit Bogusław, Wąsik Natalia, Odpowiedzialność dyscyplinarna prokuratora w świetle aktualnego orzecznictwa sądowego >