Propozycje - do których dotarło Prawo.pl - przygotował Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. O pierwszej z nich pisaliśmy 4 maja - to odpowiedź na usunięcie z tarczy antykryzysowej trzech przepisów o e-doręczeniach. Radcy proponują, by była możliwość komunikacji z sądem przy pomocy środków komunikacji elektronicznej ale fakultatywna. W szczególności sąd mógłby zrezygnować z doręczeń elektronicznych, gdy występują problemy techniczne lub organizacyjne, które je uniemożliwiają.  

Czytaj: Radcowie występują do Senatu z poprawką dotyczącą e-doręczeń>>

Nie tylko e-doręczenia

W pismach, które skierowano do marszałka Senatu KRRP proponuje jednak jeszcze trzy inne zmiany, dotyczące wyborów, uchwał samorządu i postępowań dyscyplinarnych. 

I pierwsza z nich dotyczy art. 14 h specustawy, dotyczącego możliwości podejmowania przez kolegialne organy samorządów zawodowych, a także ich organy wykonawcze oraz inne organy wewnętrzne uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym. 

Czytaj w LEX: Bieg terminu przedawnienia roszczeń w dobie epidemii >

Zgodnie z nią takie uchwały samorządu o charakterze decyzji administracyjnej nie musiałyby być podpisywane przez wszystkich biorących udział w głosowaniu. W imieniu organu mógłby je podpisywać przewodniczący tego organu albo osoba zastępująca go na danym posiedzeniu.  

 

Obecnie uchwały organów kolegialnych, będące decyzjami administracyjnymi, wydawane na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego, dla swojej ważności wymagają podpisania przez członków organu kolegialnego uczestniczących w danym posiedzeniu. Wystarczy brak podpisu jednej osoby by skutkiem była nieważność. 

Czytaj w LEX: Zabezpieczenie roszczeń w czasie epidemii >

- Zgodnie z utrwalonym poglądem w doktrynie i orzecznictwie, ustawodawca może jednak zmieniać sposób podpisywania uchwał organu kolegialnego wydawanych w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego, poprzez wyraźne uregulowanie w akcie rangi ustawowej, że uchwały takie dla swojej ważności wymagają podpisu wyłącznie przewodniczącego organu kolegialnego. Takie rozwiązanie wydaje się racjonalne i konieczne z punktu widzenia istniejącej sytuacji faktycznej, związanej ze zdalnym trybem działania organów kolegialnych samorządów zawodowych - wskazuje w piśmie do marszałka radca prawny Leszek Korczak, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych. 

Czytaj: Tarcza 3 uchwalona, ale znowu bez e-komunikacji z sądem>>

Wybory powinny poczekać

Bieżący rok jest rokiem wyborczym i u radców prawnych i u adwokatów. W propozycjach przesłanych Senatowi KRRP postuluje jednak, by ze względu na COVID-19 zawiesić bieg terminów rozpoczętych w procesach wyborczych w samorządzie. 

Czytaj w LEX: Definicja i rozpatrywanie przez sądy spraw pilnych w dobie koronawirusa i regulacji z tzw. tarczy antykryzysowej >

- Zarówno ze względów epidemiologicznych jak i prawnych obecnie nie ma możliwości zwoływania zgromadzeń rejonowych, a bez nich nie można uruchomić pozostałych procedur wyborczych. Konieczne jest zatem wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą na przeprowadzenie wyborów do organów samorządu zawodowego po ustaniu stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu nadzwyczajnego, a do tego czasu umożliwią przedłużenie obecnej kadencji organów - wskazano uzasadniając to. 

Czytaj w LEX: Funkcjonowanie kancelarii prawnej i środki prawne w praktyce w sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego koronawirusem >

Zgodnie z propozycją: w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego nie przeprowadza się wyborów do organów samorządu zawodowego radców prawnych ani na funkcje w samorządzie, a kadencje tych organów lub funkcji w samorządzie, ulegają odpowiedniemu przedłużeniu.

Proponuje się, by procedury wyborcze uległy zawieszeniu, a ich wznowienie nastąpiło w terminie 30 dni od zakończeniu stanów. 

Czytaj w LEX: Prawa i obowiązki pełnomocników procesowych w praktyce w związku z koronawirusem >

Procedura wyborcza w samorządzie radców prawnych rozpoczyna się od przeprowadzenia w każdej z dziewiętnastu izb zebrań rejonowych. Dzieje się tak z uwagi na brzmienie art. 50 ust. 2 ustawy o radcach prawnych - jeżeli liczba członków okręgowej izby radców prawnych przekracza 300 osób, zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych stanowią delegaci wybrani na zebraniach zwołanych dla poszczególnych rejonów, objętych działalnością danej izby, jak też ze względu na to, że obecnie w każdej z okręgowych izb liczba członków znacząco przekracza wspomnianą wielkość. Wybór delegatów pozwala na ukonstytuowanie się Zgromadzenia Delegatów, czyli organu kreującego pozostałe władze samorządu na poziomie okręgu, jak też wybierającego delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych, który następnie powołuje organy samorządu na poziomie ogólnokrajowym. 

Czytaj: Prezes sądu przeniesie sędziego, mimo odwołania - MS zmienia przepisy>>

Po trzecie...postępowanie dyscyplinarne

Samorząd radcowski chciałby też by do tarczy wprowadzono regulację, która w sposób wyraźny umożliwiłaby prowadzenie postępowań dyscyplinarnych środkami komunikacji na odległość.  - Przyczyniłoby się to do przyspieszenia działalności samorządu w tym zakresie - wskazuje wiceprzewodniczący Leszek Korczak.   

Czytaj w LEX: Funkcjonowanie sądów i wymiaru sprawiedliwości w obliczu koronawirusa >

Zgodnie z propozycją taka rozprawa lub posiedzenie mogłaby być prowadzona przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym, że osoby w nim uczestniczące nie musiałyby przebywać w budynku sądu. Z kolei ze względu na szczególne okoliczności Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego lub Przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego mógłby zarządzić, że również członkowie składu, z wyjątkiem przewodniczącego i referenta sprawy, braliby udział w rozprawie lub posiedzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Czytaj w LEX: Koronawirus jako siła wyższa a umowy cywilnoprawne >