Fundację, która rozpoczęła działalność 24 marca 2014 r., założyli adwokaci Małgorzata Gruszecka i Sławomir Krześ - obecnie członkowie zarządu. Do listy fundatorów dołączył adw. Mariusz Ratajczak. Siedziba Fundacji jest we Wrocławiu.
Fundacja udziela ona nieoprocentowanych pożyczek lub bezzwrotnej pomocy adwokatom, aplikantom adwokackim, pracownikom Adwokatury i członkom ich rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, udziela pomocy dzieciom i osobom starym oraz niepełnosprawnym.
Od października 2013 r. do końca grudnia 2014 r. Fundacja uzyskała 8,5 tys. zł, z czego 7,5 tys. zł to wpłaty fundatorów na fundusz założycielski a tysiąc złotych - darowizna jednego z fundatorów. Fundatorzy finansują z własnych środków koszty działalności – opłaty sądowe, opłaty pocztowe, biuro rachunkowe (250 zł kwartalnie, od 1 października 2014 r.)
W pierwszym roku działalności Fundacja udzieliła bezzwrotnej pomocy i bezzwrotnych zapomóg na łączną kwotę 5,1 tys. zł, z czego jedna osoba zwróciła zapomogę (500 zł). Pomoc uzyskał emerytowany adwokat w bardzo trudnej sytuacji materialnej – Fundacja uregulowała zaległości za energię elektryczną, wynegocjowała nową umowę na dostawę energii i wznowienie dostawy. Fundacja udzieliła też pomocy materialnej ciężko chorej pracownicy Adwokatury oraz adwokatowi i jego dzieciom, którzy stracili cały majątek w katastrofie budowlanej. Ostatnią osobą, która otrzymała bezzwrotną zapomogę, ale ją zwróciła, był ciężko chory, emerytowany adwokat. Wszystkie te darowizny nie przekraczały kwoty wolnej od podatku od spadku i darowizn, są udokumentowane stosownymi wnioskami, decyzjami zarządu podejmowanymi pocztą elektroniczną i przelewami bankowymi. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie udzieliła pożyczek.
Fundacja nikogo nie zatrudnia, nie wypłaca wynagrodzeń, jej działalność opiera się wyłącznie na społecznej pracy członków zarządu. Jedynym stałym kosztem jest koszt obsługi przez biuro rachunkowe – 250 zł kwartalnie, płacone z własnych środków przez fundatorów. Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości, środków trwałych, nie posiada aktywów ani zobowiązań.
Rachunek bankowy Fundacji: Bank Ochrony Środowiska S.A. numer rachunku 20 1540 1030 2103 5884 6135 00002.
23 stycznia 2015 r. Izba Adwokacka we Wrocławiu dokonała darowizny na rzecz Fundacji w kwocie 10 tys. zł na cele statutowe.