Mężczyzna uzyskał bezterminowe prawo jazdy A, B, C, D, B+E, C+E, D+E oraz T.
W decyzji i wydanym na jej podstawie dokumencie prawa jazdy błędnie wpisano daty uzyskania poszczególnych kategorii prawa jazdy.
Kiedy kierowca zażądał naprawy tego błędu zmieniono posiadane przez niego bezterminowe uprawnienia do kierowania pojazdami na uprawnienia terminowe wbrew treści posiadanym już uprawnieniom.
związku z tym mężczyzna złożył skargę do sądu administracyjnego.

WSA uznał skargę za zasadną.
Ważność dokumentu prawa jazdy, stwierdzającego jedynie posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami, należy odróżnić od ważności uprawnienia, stanowiącego w swojej istocie prawo podmiotowe uprawniające do kierowania danego rodzaju pojazdami.
Znajduje to zresztą swój wyraz w dokumencie prawa jazdy, w którym są one ujęte pod odrębnymi pozycjami.
Prawo jazdy jest jedynie dokumentem, ujawniającym i potwierdzającym posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami.
W postępowaniu w sprawie wymiany prawa jazdy nie są badane, ani ustalane uprawnienia danej osoby do kierowania pojazdami.
Wpisy w nowym dokumencie prawa jazdy nie mogą zatem dotyczyć posiadanego przez kierowcę uprawnienia do kierowania pojazdami poprzez zmianę jego charakteru z bezterminowego na terminowy, jeśli wymiana dokumentu nie nastąpiła w związku z ograniczeniem dotychczasowych uprawnień – podkreślił sąd.

Wyrok WSA w Łodzi z 10 marca 2016 r., sygn. akt III SA/Łd 1068/15, nieprawomocny

Dowiedz się więcej z książki
Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2015 [EBOOK PDF]
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł