Projektowane rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o prokuraturze”. W myśl tego przepisu Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej ustala, w drodze rozporządzenia, regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz wewnętrzną organizację tych jednostek, określając:

1) strukturę wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury;

2) organizację ich pracy;

3) sposób kierowania wojskowymi jednostkami organizacyjnymi prokuratury, formy i tryb sprawowania nadzoru służbowego przez prokuratorów przełożonych;

4) szczegółowy porządek wykonywania przez prokuratorów wojskowych czynności w ramach postępowania karnego;

5) w zakresie nieuregulowanym odrębnymi przepisami – inne czynności, zastrzeżone ustawowo do właściwości prokuratorów wojskowych.

W aktualnym stanie prawnym obowiązuje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2008 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2013 r. poz. 990, z późn. zm.).

Projekt ma na celu ujednolicenie regulacji w tym zakresie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 2014 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. poz. 1218, z późn. zm.), przy uwzględnieniu specyfiki funkcjonowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury. Potrzeba wydania nowego regulaminu wynika z zakresu zmian, które dostosowują ten akt prawny do systemu obowiązujących przepisów ustawowych oraz usuwają przepisy nienormatywne. W aktualnie obowiązującym regulaminie można zidentyfikować wiele przepisów, które stanowią powtórzenie bądź modyfikację uregulowań ustawowych, w tym głównie Kodeksu postępowania karnego; nakazuje to ich ponowną analizę z punktu widzenia zasad rządzących systemem źródeł prawa. W akcie tym znajdują się również przepisy, które nie niosą ze sobą wyraźnej treści normatywnej, co wzmacnia potrzebę dokonania analizy, o której mowa wyżej. Nadto, co bardzo istotne, należy mieć na względzie okoliczność w postaci zasadniczej zmiany w obszarze postępowania karnego, która zmaterializuje się z dniem 1 lipca 2015 r. Zmiany te powodują konieczność wprowadzenia do systemu prawa rozwiązań, które pozwolą prokuraturze na dostosowanie swojego funkcjonowania do warunków zredefiniowanego polskiego procesu karnego.

W projekcie zachowano część przepisów obecnie obowiązującego rozporządzenia, niektóre z nich modyfikując, dodano również grupę przepisów, które dotychczas nie stanowiły regulacji obowiązującego rozporządzenia, jak również szereg unormowań usunięto biorąc pod uwagę wyżej wskazane przyczyny, a także zmodyfikowano systematykę tego aktu prawnego.

Źródło: www.rcl.gov.pl,