Prezydent podpisał ustawę z dnia 10 maja 2018 r. zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

Jej projekt powstał w reakcji na petycję skierowaną do Sejmu. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Od tego dnia osobie ubiegającej się o prawo jazdy oraz o pozwolenie na kierowanie tramwajem będą realnie groziły konsekwencje prawne w przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia  co do podlegania zakazowi prowadzenia pojazdów mechanicznych - kara pozbawienia wolności do lat 3. Będzie to mogło być też podstawą odmowy wydania prawa jazdy,

Chodzi o oświadczenie osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy, że:
- nie został orzeczony w stosunku do niej prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych,
- nie ma zatrzymanego prawa jazdy ani pozwolenia na kierowanie tramwajem oraz
- nie ma cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami.

Do postępowań w sprawie wydania prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji stosuje się przepisy dotychczasowe.

W uzasadnieniu nowelizacji podkreślano, że w tak wrażliwej kwestii, jak proces wydawania praw jazdy, społeczeństwo musi mieć pewność, że prawa jazdy są wydawane wyłącznie osobom spełniającym ustawowe kryteria, a tym, którzy chcą je uzyskać z naruszeniem prawa, grożą poważne konsekwencje.