Zgodnie z wprowadzonymi autopoprawkami do projektu nowelizacji ustawy, podmioty organizujące zakłady wzajemne przez Internet zobowiązane będą do zainstalowania i przechowywania informacji oraz danych dotyczących ww. zakładów i ich uczestników wyłącznie na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).
Tego rodzaju rozwiązania funkcjonują już w innych państwach, m.in. we Francji. Podmiot organizujący zakłady wzajemne powinien też zapewnić bezpieczeństwo przechowywanych informacji – zarówno jeśli chodzi o ochronę przed nieuprawnionym dostępem do tych zbiorów, ale również zadbać o to, by dane te nie uległy zniszczeniu.
Ponadto podmiot urządzający zakłady wzajemne w sieci internetowej będzie miał obowiązek zapewnić funkcjonariuszowi celnemu dostęp do urządzenia archiwizującego w miejscu jego zainstalowania i przechowywania. Powinien również udostępnić odpowiednie narzędzia i oprogramowanie pozwalające odczytywać, przetwarzać i kopiować te informacje. Określono, że dane powinny być przechowywane przez 5 lat, a po upływie tego czasu powinny zostać usunięte. Szczegółowe informacje dotyczące tych procedur będą podane w rozporządzeniu ministra finansów.
Uregulowano również kwestie dotyczące transakcji wynikających z zakładów. Transakcje wynikające z zakładów wzajemnych muszą być realizowane za pośrednictwem banku krajowego, przez oddział banku zagranicznego bądź instytucje kredytowe, które prowadzą działalność (lub oddział) w ramach działalności transgranicznej.