Szczegółowy zakres, organizację i tryb sprawowania tej kontroli określony został w opublikowanym na stronie resortu finansów projekcie rozporządzenia. Kontrola wewnętrzna będzie należała do kompetencji Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, który realizować ją będzie wyłącznie przy pomocy komórki organizacyjnej wyodrębnionej w tym celu w strukturze urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych i co do zasady prowadzona będzie, jako kontrola planowa. Wyjątek od zasady planowości dotyczyć będzie sytuacji, w których Generalny Inspektor uzyska informację o nieprawidłowościach w danym urzędzie kontroli i zachodzi potrzeba weryfikacji takiej informacji.
Kontrolę przeprowadzać będą zespoły kontrolne, których skład określać będzie upoważnienie Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej. Czynności kontrolne przeprowadzane będą w godzinach pracy urzędu, ale w razie konieczności możliwe będzie także ich dokonywanie w dniach wolnych od pracy lub poza godzinami pracy. Przewidziano także możliwość prowadzenia kontroli lub poszczególnych czynności w siedzibie Ministerstwa Finansów.
W celu zapewnienia bezstronności i obiektywizmu w toku kontroli projekt przewiduje możliwość wyłączenia kontrolującego z czynności kontrolnych. Kontrolujący zobowiązani będą także do przestrzegania przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych i tajemnicy skarbowej. Szczegółowo określone zostały uprawnienia kontrolujących, a także uprawnienia dyrektora kontrolowanego urzędu kontroli skarbowej. W celu wyjaśnienia kwestii wymagających specjalistycznej wiedzy, zespół kontrolny będzie mógł wnioskować do Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej o powołanie w charakterze konsultanta pracownika lub funkcjonariusza celnego.
Przebieg i ustalenia kontroli dokumentować będzie protokół kontroli. Dyrektor kontrolowanego urzędu, w ciągu 14 dni od dnia podpisane protokołu, będzie miał możliwość przedstawienia zastrzeżeń albo dodatkowych wyjaśnień odnoszących się do opisanych w nim ustaleń. W razie złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień, zespół kontrolny zobowiązany będzie do ich analizy i ewentualnego podjęcia dodatkowych czynności, a następnie do poinformowania dyrektora urzędu o sposobie ich rozpatrzenia.
W terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu lub zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń, zespół kontrolny sporządzi projekt wystąpienia pokontrolnego do dyrektora kontrolowanego urzędu, w którym dokonywana będzie ocena urzędu, opis dokonanych ustaleń i stwierdzonych nieprawidłowości oraz zalecenia, co do sposobu ich usunięcia. Dyrektor urzędu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego będzie zobowiązany poinformować Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej o stanie realizacji zaleceń i określić termin ich wykonania.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

www.mf.gov.pl, stan z dnia 25 stycznia 2011 r.