Dotychczas art. 152 k.p.c. stanowił, że na posiedzenia jawne wstęp na salę sądową mają - poza stronami i osobami wezwanymi - tylko osoby pełnoletnie. Nowelizacja dodaje do tego przepisu regulację, w myśl której przewodniczący może zezwolić na obecność na posiedzeniu małoletnim. Analogiczne uregulowania wprowadzane są do ustawy z 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 718).

Ustawa z 21.04.2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. poz. 1136) to efekt petycji skierowanej do Senatu. Dotyczyła ona co prawda p.p.s.a., jednak zdecydowano się na wprowadzenie odpowiednich zmian również do postępowania cywilnego, gdyż odmienne uregulowanie tej materii w procedurach: cywilnej i sądowoadministracyjnej byłoby nieracjonalne. Procedura karna zawiera już regulacje w zakresie obecności małoletnich na rozprawie (art. 356 § 2 k.p.k.).

Nowelizacja nie określa dolnej granicy wiekowej małoletnich, którzy mogą uczestniczyć w posiedzeniach jawnych. Takie rozwiązanie ma zapewnić swobodę przewodniczącemu, który będzie podejmował decyzję przy uwzględnieniu m.in. ewentualnej demoralizacji małoletniego przez treści prezentowane w trakcie posiedzenia. Ponadto nowy przepis ma usankcjonować praktykę udzielania rodzicom z małymi dziećmi zezwolenia na wstęp na salę rozpraw.

Autor petycji wniesionej do Senatu w marcu 2016 r. zauważył, że znaczna grupa małoletnich interesuje się działalnością społeczną, działaniem na rzecz lokalnego środowiska i kraju. Zdaniem wnoszącego petycję, umożliwienie wstępu na salę rozpraw małoletnim będzie miało walor edukacyjny i przygotuje ich do czynnego udziału w życiu publicznym.

 

LEX Navigator Postępowanie Cywilne
Artykuł pochodzi z programu LEX Navigator Postępowanie Cywilne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami