Przygotowany przez Komisję projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego przewiduje, że sprawy między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej mają być prowadzone zgodnie z ogólnymi regułami obowiązującymi w procesie albo przekazane do sądów administracyjnych.
Komisja wyszła z założenia, że w chwili obecnej nie ma podstaw, aby sprawy gospodarcze traktować w sposób szczególny pod kątem szybkości i sprawności postępowania.
Tzw. sprawy regulacyjne, czyli sprawy z zakresu regulacji energetyki, regulacji telekomunikacji i poczty oraz regulacji transportu kolejowego przekazane zostaną do właściwości sądów administracyjnych. Zgodnie z projektem, w gestii sądu ochrony konkurencji i konsumentów pozostawione zostaną jedynie sprawy z zakresu ochrony konkurencji. Ponadto, przepisy regulujące to postępowanie przeniesione będą do ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).
Likwidacja postępowania w sprawach gospodarczych będzie mieć również wpływ na kształt innych przepisów z Kodeksu postępowania cywilnego. Przykładowo, w art. 153 k.p.c. planuje się wprowadzić kolejną podstawę do odbycia posiedzenia przy drzwiach zamkniętych. Stanowić ją będzie ryzyko ujawnienia okoliczności stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa stron.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line