Pracami spisowymi na terenie gminy będzie kierował wójt (burmistrz, prezydent miasta) jako gminny komisarz spisowy. W celu wykonania prac przy spisie komisarze utworzą gminne biura spisowe. W ich skład wchodzić będą specjalnie do tego oddelegowani pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek służb statystyki publicznej (czyli urzędów statystycznych). Gminne biura będą kierowane przez gminnego komisarza spisowego, ale będą nadzorowane przez dyrektora urzędu statystycznego według jego miejscowej właściwości.

Do zadań gmin w ramach prac spisowych będą należały:
1) aktualizacja i uporządkowanie nazewnictwa ulic oraz numeracji nieruchomości należący do kompetencji wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) w ramach zadań własnych;
2) zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone na podstawie ustawy, polegające na przygotowaniu, zorganizowaniu i przeprowadzeniu spisu na terenie gminy, do których wchodzą:
a) aktualizacja przekazanego przez Prezesa GUS, w formie elektronicznej, zestawienia budynków, mieszkań i osób,
b) zapewnienie funkcjonowania gminnych biur spisowych,
c) delegowanie pracowników urzędu gminy do prac spisowych,
d) nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych,
e) zorganizowanie obchodu przedspisowego,
f) nadzorowanie czynności spisowych,
g) popularyzacja spisu.

Gminny komisarz spisowy będzie również zobowiązany złożyć wniosek do dyrektora urzędu statystycznego o powołanie rachmistrzów spisowych.

Spis powszechny będzie finansowany z budżetu państwa, a środki finansowe na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom będą przekazywane przez Prezesa GUS za pośrednictwem właściwych dyrektorów urzędów statystycznych. Termin przekazania środków ma umożliwiać realizację kolejnych etapów prac spisowych, a ostateczne rozliczenie środków musi zakończyć się przed 30 października 2011 r.

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oddelegowani do pracy w biurach spisowych zachowują prawo do wynagrodzenia za czas wykonywania prac spisowych. Jednocześnie im oraz zastępcom komisarzy spisowych mogą być przyznawane dodatki spisowe i nagrody, a komisarzom spisowym — nagrody. Kryteria obliczania wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych ze spisem oraz wysokość i kryteria przyznawania dodatków spisowych i nagród określi rozporządzenie Rada Ministrów.

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277) wchodzi w życie 3 kwietnia 2010 r.

Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego www.samorzad.lex.pl