Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że w  grudniu 2013 r. wydał decyzję nr DOK-8/2013, którą przyjął zobowiązanie PGNiG S.A. do usunięcia z umów sprzedaży gazu kwestionowanych przez Urząd postanowień. W decyzji uprawdopodobnione zostało wykorzystywanie pozycji dominującej przez PGNiG S.A. Treść nałożonego zobowiązania ustalona została przez PGNiG S.A. Spółka z własnej inicjatywy przedstawiła propozycje zmian w umowach, które w jej opinii miałyby zniwelować kwestionowane przez Urząd klauzule umowne.

Postanowienia, które PGNiG S.A. zobowiązał się usunąć z umów przewidywały m.in. ograniczenia dla odbiorców PGNiG S.A. w zakresie możliwości zmniejszania ilości paliwa oraz mocy umownej zamawianych na kolejny rok gazowy. UOKiK przystał na złożoną przez PGNiG S.A. propozycję aneksowania kontraktów, poprzez które kwestionowane zapisy miały być usunięte z umów lub odpowiednio zmienione. Właśnie odnośnie do tych postanowień powstały wątpliwości co do prawidłowości wykonania przez PGNiG S.A. nałożonego ww. Decyzją zobowiązania i w tym zakresie w październiku 2014 r. Urząd wszczął postępowanie sprawdzające wykonanie decyzji.


Postępowanie przed prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję>>>

Postępowanie wykazało, że PGNiG S.A. nie wypełniła w całości przyjętego na siebie zobowiązania. Spółka zaproponowała odbiorcom usunięcie zakwestionowanych postanowień, łącząc jednak przedmiotową zmianę z wprowadzeniem do aneksowanych umów nowych postanowień, o skutkach analogicznych do tych, jakie wywoływały postanowienia, które zobowiązała się usunąć. W razie przyjęcia zaproponowanych warunków przez odbiorców, zobowiązaliby się oni do nabywania od PGNiG S.A. gazu, którego minimalna ilość byłaby stała, ustalona na określonym poziomie zamówienia z 2014 r.

Na PGNiG S.A. została nałożona kara pieniężna w wysokości 5 tys. euro za każdy z 490 dni zwłoki w wykonaniu zaoferowanego zobowiązania. Łączna wysokość kary wyniosła 2 450 000 euro, co stanowi równowartość ponad 10 mln złotych.

Postępowaniem sprawdzającym objęta została również spółka PGNiG Obrót Detaliczny, która została powołana po wydaniu decyzji z grudnia 2013r. i z mocy prawa stała się stroną części umów zawierających zakwestionowane postanowienia. UOKiK uznał, że przedsiębiorca ten wykonał decyzję w terminie i postępowanie w stosunku do tego przedsiębiorcy zostało umorzone.

UOKiK, deklarując negocjacyjny sposób eliminowania z rynku szkodliwych praktyk, jednocześnie zwraca uwagę, że będzie konsekwentnie kontrolował sposób wykonania przez przedsiębiorców złożonych w toku postępowania zobowiązań. Jeżeli kontrola wykaże, że przedsiębiorca nie realizuje podjętych zobowiązań, UOKiK będzie korzystał z przewidzianych prawem instrumentów, mających na celu jego skuteczną egzekucję.

Decyzja nie jest ostateczna, przedsiębiorcy przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Decyzja, w wersji bez tajemnic przedsiębiorstwa będzie dostępna na stronie internetowej Urzędu najpóźniej do 9 października 2015 br.