W 2009 roku Prezes UOKiK prowadził 492 postępowania wyjaśniające oraz 176 postępowań antymonopolowych – 139 dotyczyło nadużywania przez przedsiębiorców pozycji rynkowej, kolejne 37 – niedozwolonych porozumień. Prezes Urzędu wydał w ub. roku 65 decyzji stwierdzających stosowanie przez przedsiębiorców praktyk ograniczających konkurencję. Wśród nich znalazła się m.in. decyzja dotycząca zawarcia niedozwolonego porozumienia pomiędzy największymi producentami cementu szarego: Lafarge Cement, Górażdże Cement, Grupą Ożarów, Cemex Polska, Dyckerhoff Polska oraz Cementowniami Warta i Odra. W toku postępowania ustalono, że co najmniej od 1998 roku przedsiębiorcy ci dzielili rynek, ustalając dopuszczalne udziały poszczególnych graczy oraz ceny minimalne cementu, wysokość podwyżek, terminy i kolejność ich wprowadzania. Prezes UOKiK odstąpił od ukarania spółki Lafarge Cement oraz obniżył znacznie karę pieniężną wobec Górażdże Cement – na spółkę nałożono sankcję w wysokości 5 proc. przychodu. Obaj przedsiębiorcy współpracowali z UOKiK w ramach programu łagodzenia kar – leniency. Na pozostałych pięciu uczestników kartelu nałożono maksymalny wymiar kary – 10 proc. przychodu każdego z nich. W sumie na sześciu uczestników porozumienia Urząd nałożył sankcje finansowe w łącznej wysokości ponad 411 mln zł.

Prezesowi UOKiK przysługuje również prawo kontroli koncentracji w celu niedopuszczenia do sytuacji, w której w wyniku transakcji powstanie podmiot dominujący na rynku. Urząd prowadził w ubiegłym roku 144 sprawy dotyczące łączeń i przejęć przedsiębiorców. Wśród 123 wydanych decyzji znalazły się trzy zakazujące koncentracji oraz jedna warunkowo dopuszczająca przejęcie. W dwóch przypadkach przedsiębiorcy zostali ukarani finansowo za niezgłoszenie zamiaru koncentracji. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło handlu oraz przemysłu spożywczego. Do kompetencji Prezesa Urzędu należy również ochrona słabszych uczestników rynku. UOKiK prowadził w ubiegłym roku 309 postępowań, które zakończyły się wydaniem 153 decyzji stwierdzających naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.

Do najważniejszych należały postępowania Urzędu odnoszące się do działań spółek PTC, operatora sieci Era. Prezes UOKiK sprawdzał, czy treść haseł reklamowych: „Najszybszy Internet w komórce. Bez limitu. Za 5 zł” nie wprowadzała konsumentów w błąd. Sugerując się takim przekazem, słabsi uczestnicy rynku mogli nabrać przekonania, że będą mogli korzystać z Internetu w sposób nielimitowany po bardzo niskiej cenie. W trakcie postępowania ustalono jednak, że regulamin usługi przewidywał miesięczny limit transmisji danych, a promocyjny abonament obowiązywał tylko przez trzy pierwsze cykle rozliczeniowe. Prezes Urzędu uznał, że operator wprowadzał konsumentów w błąd reklamą swoich usług i nałożył na PTC karę w wysokości ponad 8,7 mln zł.

W przypadku wielu rodzajów usług konsument nie ma możliwości negocjowania treści umowy – jego rola sprowadza się do jej zaakceptowania bądź odrzucenia. Stąd też bierze się niebezpieczeństwo narzucenia mu postanowień, które nie zawsze są korzystne. Dlatego w 2009 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kontynuował kontrole wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców m.in. firmy kurierskie. Efektem wszystkich kontroli były 243 wezwania do zmiany niedozwolonych klauzul. Do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów skierowano 25 pozwów, a do rejestru niedozwolonych postanowień umownych wpisano 272 klauzule. Należy podkreślić, że w 178 przypadkach przedsiębiorcy dobrowolnie zmienili zakwestionowane wzorce.

W ubiegłym roku Urząd prowadził 284 sprawy związane z ogólnym bezpieczeństwem produktów. W 121 przypadkach, po przeprowadzeniu postępowania, Prezes Urzędu wydał decyzje, w wyniku których przedsiębiorcy m.in. zostali zobowiązani do wyeliminowania zagrożeń, ostrzeżenia konsumentów, a także zakazano im wprowadzenia produktu na rynek lub zobowiązano do wycofania go z rynku. Na przedsiębiorców nałożono 25 kar finansowych. Urząd otrzymał poza tym 110 dobrowolnych powiadomień od przedsiębiorców, że wprowadzone przez nich do obrotu produkty nie spełniają wymogów bezpieczeństwa. Najwięcej z nich – 65 – pochodziło z branży motoryzacyjnej, pozostałe dotyczyły m.in. sprzętu sportowego, komunikacyjnego (przenośnych komputerów, telefonów komórkowych) oraz zabawek. Od 2009 roku, w związku z przejęciem zadań Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, Prezes Urzędu prowadzi postępowania z zakresu systemu oceny zgodności. W ich wyniku może nakazać np. wycofanie z rynku wyrobu stwarzającego zagrożenie. W ub. roku UOKiK prowadził 464 tego typu sprawy. W 340 wydane zostały decyzje, w tym 25 nakazujących wycofanie wyrobów z obrotu oraz 218 umarzających postępowanie przede wszystkim z powodu podjęcia przez przedsiębiorców działań eliminujących stwierdzone nieprawidłowości.