„Obecnej sytuacji nie da się utrzymać, ani ze względów politycznych, ani prawnych. Musimy zacząć od początku i potrzebujemy nowego podejścia do czasu pracy, na poziomie UE”, powiedział unijny komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego László Andor. „To nie będzie łatwe, ale jestem przekonany, że opublikowane dziś sprawozdanie z wdrażania obecnych przepisów pomoże nam przejść do porządku nad dawnymi dyskusjami i znaleźć kompromisowe rozwiązanie, które odzwierciedla prawdziwe potrzeby pracowników, konsumentów i przedsiębiorstw w XXI wieku”, powiedział Andor.
W ramach nowych konsultacji komisja zaprosiła partnerów społecznych do przedstawienia opinii w sprawie różnych wariantów przeprowadzenia przeglądu unijnych przepisów dotyczących czasu pracy. Zaprezentowano również najważniejsze wyniki pierwszego etapu konsultacji z partnerami społecznymi a także przegląd najnowszych danych na temat tendencji i organizacji czasu pracy oraz społecznych i gospodarczych skutków obowiązujących przepisów w państwach członkowskich.
W dokumencie do dyskusji drugiego etapu konsultacji partnerzy społeczni zostali poproszeni o wyrażenie opinii na temat dwóch alternatywnych sposobów przeprowadzenia przeglądu – o węższym lub szerszym zakresie. Uwagi dotyczyć mają szczegółowych wariantów obejmujących kluczowe zagadnienia takie jak: czas dyżuru, harmonogram minimalnych okresów wypoczynku, problem nadmiernego wydłużania czasu pracy, godzenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym oraz wyjaśnienie kwestii, w których przepisy wydają się być niejasne.
Na pierwszym etapie konsultacji z odpowiedzi przedstawicieli pracowników i pracodawców na poziomie UE wyłonił się szeroki konsensus. Płynie z niego jasne przesłanie, iż pilnie potrzebne są zmiany obowiązujących przepisów dotyczących czasu pracy. W dużej mierze panuje też zgoda co do tego, że unijne przepisy dotyczące czasu pracy powinny zapewnić przedstawicielom pracowników i pracodawców więcej swobody w negocjowaniu szczegółów ich wdrażania na właściwym poziomie.

 Źródło: euractiv.pl