Od 5 maja 2010 r. obowiązuje dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) (Dz. U. UE. L. 09.110.30) zawierająca ujednoliconą wersję dotychczas obowiązującej regulacji w tym zakresie - dyrektywy 89/552/EWG Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 1989 r. (Dz. U. UE. L. 89. 298.23).
Wydanie nowej regulacji zastępującej dotychczasowe przepisy było spowodowane tym, że poprzednia regulacja została kilkakrotnie znacząco zmieniona, w związku z czym w celu zapewnienia jej jasności i zrozumiałości należało sporządzić jej ujednoliconą wersję.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line