W związku z poszukianiem rozwiązań w zakresie prawa umów, mających na celu ułatwienie konsumentom i przedsiębiorcom funkcjonowanie na jednolitym rynku, Komisja Europejska przyjęła Zieloną Księgę, zawierającą założenia dotyczące zwiększenia spójności prawa umów. Do 31 stycznia 2011 r. potrwają konsultacje publiczne w sprawie dokumentu.
Wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, zaprosiła konsumentów i przedsiębiorców ze wszystkich 27 państw członkowskich do aktywnego udziału w konsultacjach publicznych Komisji w sprawie ujednolicenia prawa umów. Zaznaczyła także, iż celem zielonej księgi jest doprowadzenie do sytuacji, w której konsumenci prowadzący interesy z zagranicznymi przedsiębiorcami będą się czuli się równie bezpiecznie, jak we własnym kraju. Konkludowała, iż nadszedł moment, aby wykonać krok milowy w kierunku bardziej europejskiego prawa umów.
Obecnie zarówno konsumenci, jak również przedsiębiorcy napotykają na liczne trudności w transgranicznych stosunkach handlowych, ponieważ muszą przestrzegać różnego prawa umów w każdym z 27 państw członkowskich UE. Z badań wynika, iż jedynie 8 proc. konsumentów dokonuje zakupów przez internet w innych państwach członkowskich. Ponadto 61 proc. transakcji transgranicznych nie dochodzi do skutku, ponieważ sprzedawcy odmawiają sprzedaży do kraju konsumenta. Dotyczy to zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorców, którzy stanowią prawie 99 proc. wszystkich przedsiębiorstw w UE. Przyczynę ograniczeń w handlu między podmiotami różnych państw stanowią w dużej mierze bariery o charakterze prawnym. Podmioty te bardzo często nie mają znajomości obowiązujących w danym państwie przepisów prawnych, co prowadzi do niepewności. Ponadto stosowanie przepisów różnych państw często prowadzi do dodatkowych kosztów transakcyjnych, chociażby ze względu na konieczność dostosowywania warunków umownych i polityki handlowej lub uzyskania tłumaczenia przepisów. To zaś utrudnia małym i średnim przedsiębiorcom rozszerzenie działalności na rynki zagraniczne.