Prawnik Patryk Wachowiec z Forum Obywatelskigo Rozwoju wystąpił do szefa Kancelarii Sejmu o udostępnienie załączników do zgłoszeń kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Według ustawy o KRS zgłoszenia kandydatów marszałek Sejmu niezwłocznie przekazuje posłom i podaje do publicznej wiadomości, z wyłączeniem załączników (art.11 c ustawy o KRS).

Nazwiska sędziów są chronione

Szef Kancelarii Sejmu 27 lutego 2018 r. odmówił udostępnienia list poparcia z powodu przepisów art. 11c. ustawy o KRS, w związku z art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji niejawnych. Zgodnie z przepisem tej ostatniej ustawy - informacjom niejawnym nadaje się klauzulę "ściśle tajne”, jeżeli ich nieuprawnione ujawnienie spowoduje wyjątkowo poważną szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że zagrozi bezpieczeństwu wewnętrznemu lub porządkowi konstytucyjnemu RP. Nazwiska sędziów, którzy poprali kandydatów, podobnie jak ich miejsce zamieszkania i PESEL są - według szefa Kancelarii - chronione prawem.

Skarga do WSA

Patryk Wachowiec zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego decyzję szefa Kancelarii Sejmu, który odmówił udostępnienia wykazu sędziów popierających kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Oparł swoje żądanie m.in na art. 61 Konstytucji RP.

Co więcej - wniósł o to, by WSA złożył pytanie prejudycjalne do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości UE, czy wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa jest zgodny z prawem wspólnotowym i zasadami państwa prawa.

WSA nie zgodził się zawiesić postepowania i złożyć zagadnienie TSUE. Po czym przystąpił do wysłuchania stron.

- Pytanie o sposób wyboru członków Krajowej rady Sądownictwa ma wpływ na stosunki Polska-Unia Europejska - powiedział skarżący Patryk Wachowiec - Ale skoro sąd nie zgadza się na skierowanie pytania do sądu unijnego, to trzeba zbadać, czy Kancelaria Sejmu była w posiadaniu tych załączników.

Przedstawicielka Kancelarii Sejmu radca prawny Agnieszka Sikierzyńska oświadczyła, że w momencie wydania decyzji odmownej szef Kancelarii dysponował listami wsparcia kandydatów i według jej wiedzy ma te listy do dzisiaj.

Uchylenie decyzji szefa Kancelarii

- Nie ulega wątpliwości, że żądana informacja należy do informacji publicznych. - wyjaśniała sędzia sprawozdawca Maria Werpachowska. - Nie budzi wątpliwości także, że szef Kancelarii Sejmu to osoba upoważniona do udostępnienia żądanych informacji oraz, że ustawa o dostępie do informacji publicznej ma w omawianej sprawie zastosowanie.

Czytaj: WSA: Nazwiska sędziów, którzy poparli kandydatury do KRS nie są tajne

Art. 11 c) ustawy o KRS nie jest - według sądu - wyjątkiem od zasady udostępniania informacji. To nie jest lex specialis wobec ustawy o dostępie do informacji publicznej - dodał sąd. - Wykaz sędziów popierających kandydatów do KRS nie jest jawny, nie podlega ochronie ze względu na zasadę prywatności.

Jest to już piąty wyrok WSA w Warszawie  w sprawie decyzji szefa Kancelarii Sejmu na odmowę udostępnienia informacji lub bezczynność organu.

Sygnatura akt II SA/Wa 488/18, wyrok z 23 listopada 2018 r.