Ograniczenie ma dotyczyć wyłącznie pojazdów silnikowych, innych niż pojazdy osobowe o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg i dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Ponadto nie będzie miało zastosowania do:
- pojazdów zakupionych w celu odsprzedaży, wynajmu lub leasingu;
- pojazdów, które zgodnie z kryteriami ustanowionymi w przepisach podatkowych uważa się za pojazdy przeznaczone głównie do przewozu towarów;
- pojazdów przeznaczonych do wykonywania specjalnych funkcji;
- pojazdów, które konstrukcyjnie przeznaczone są do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą.

Polska wystąpiła z wnioskiem o upoważnienie do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od przepisów dyrektywy 2006/112/WE regulujących prawo do odliczenia naliczonego podatku (Dz. U. UE. L. 06.347.1) w celu uproszczenia procedury poboru podatku VAT oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania lub jego unikaniu.
Ograniczone zostanie, w przypadku pojazdów wykorzystywanych zarówno do celów prowadzonej działalności, jak i do celów prywatnych, prawo do odliczenia podatku VAT do 60% proc.  podatku należnego z tytułu zakupu, wewnątrzwspólnotowego nabycia, przywozu, wynajmu lub leasingu. W stosunku do samochodów luksusowych, co do których istnieje większe prawdopodobieństwo, że mogą być używane do celów prywatnych do maksymalnej wysokości 6000 zł.
Upoważnienie do ograniczenia prawa do odliczenia podatku VAT ma charakter czasowy i będzie obowiązywać do 31 grudnia 2013 r.
Decyzja wykonawcza Rady z  27 września 2010 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L. 10.256.24)została opublikowana i wejdzie w życie 30 września 2010 r.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line