Trzon pakietu legislacyjnego tworzą: rozporządzenie nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz dyrektywa nr 2014/57/UE w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku.

Unijne przepisy wprowadzają zupełnie nowy reżim funkcjonowania informacji poufnych w spółkach publicznych, którego głównym elementem będzie jednolita definicja informacji poufnej. Nowe przepisy nakładają szersze obowiązki w zakresie raportowania transakcji instrumentami finansowymi na członków organów spółki oraz osoby z nimi związane, zakazują stosowania prowadzących do nadużyć strategii realizowanych za pomocą transakcji wysokich częstotliwości oraz dają organom regulacyjnym rynku finansowego i rynku towarowego możliwość nakładania grzywien w wysokości co najmniej trzykrotności zysku osiągniętego w drodze nadużyć na rynku lub co najmniej 15% obrotów w przypadku przedsiębiorstw. Zakazem nadużyć będą objęte nadużycia zarówno na rynkach towarowych, jak i powiązanych z nimi rynkach instrumentów pochodnych.

Ważną częścią pakietu są przewidziane w dyrektywie sankcje karne za nadużycie pozycji rynkowej. Dyrektywa wprowadza wspólne definicje przestępstw, takich jak: wykorzystywanie informacji poufnych, nieuprawnione ujawnianie informacji oraz manipulacje na rynku oraz określa maksymalne sankcje karne za ich popełnienie. Podobnie jak cały pakiet, dyrektywa powinna była zostać wprowadzona do krajowych porządków prawnych do dnia 3 lipca br. Niestety, polski ustawodawca opóźnia się z jej implementacją.

Uzupełnieniem pakietu jest 13 aktów wykonawczych do rozporządzenia nr 596/2014, z których ostatnie opublikowano 30 czerwca br.