Dyrektywa 2014/42/UE w sprawie zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do popełnienia przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa w Unii Europejskiej umożliwia konfiskatę mienia pochodzącego z nielegalnej działalności, nawet jeśli nie jest ono bezpośrednio związane z konkretnym przestępstwem.

Wymaga ona od państw członkowskich UE umożliwienia konfiskaty mienia pochodzącego z przestępstwa w następstwie zapadnięcia prawomocnego wyroku skazującego. Umożliwi ona także zajęcie majątku osób podejrzanych lub oskarżonych, którym udało się uciec, przy pomocy postępowania zaocznego.

Nowa regulacja daje również krajom UE możliwość konfiskaty majątku, co do którego zachodzą uzasadnione podejrzenia, że nabyty został w wyniku działalności przestępczej, takiej jak, na przykład: aktywna lub pasywna korupcja w sektorze prywatnym, aktywna lub pasywna korupcja dotycząca urzędników z instytucji europejskich lub urzędników z krajów członkowskich, jak również majątku nabytego w wyniku uczestnictwa w organizacji o charakterze przestępczym, czerpanie korzyści lub nakłanianie do pornografii dziecięcej, czy cyberprzestępczość. Konfiskata rozszerzona będzie możliwa, jeżeli sąd jest w stanie stwierdzić, że mienie pochodzi z działalności przestępczej.

Dyrektywa ułatwia także konfiskatę mienia w przypadku, gdy mienie przekazano osobom trzecim. Warunkiem jest jednak, aby osoba taka "wiedziała lub powinna była wiedzieć, że celem przekazania lub sprzedaży mienia było uniknięcie jego konfiskaty, na podstawie takich faktów i okoliczności jak nieodpłatne przekazanie zasobów lub ich sprzedaż za cenę znacznie niższą od rynkowej".

Zgodnie z przepisami dyrektywy kraje UE powinny rozważyć możliwość wykorzystania skonfiskowanego mienia w interesie publicznym lub do celów społecznych.

Kraje UE będą miały czas do 4 października 2015 r. na dostosowanie się do norm unijnych.

Źródło: www.europarl.europa.eu