Celem Turnieju jest popularyzacja wiedzy o prawach człowieka oraz zwiększenie umiejętności aplikantów adwokackich w zakresie identyfikacji spraw związanych z naruszeniem podstawowych praw i wolności oraz prowadzenia postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.
Turniej to także doskonała okazja do zapoznania się ze specyfiką postepowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, postanowieniami Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz nabycia nowych, praktycznych umiejętności, dotyczących zarówno sporządzania skargi, jak i reprezentacji Skarżących w postępowaniu przed Trybunałem.

Testy pisemne i rozprawa
Turniej składa się z dwóch etapów: pisemnego oraz ustnego. W ramach etapu pisemnego drużyny przygotowują skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz odpowiedź rządu na skargę innej, wylosowanej drużyny.
Na etapie ustnym, do którego zakwalifikowanych zostanie 8 drużyn, drużyny wezmą udział w symulacji rozprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Termin zgłaszania drużyn mija 10 czerwca 2018 r.
Aby wziąć udział w Turnieju, należy wypełnić i przesłać pocztą oraz drogą elektroniczną Formularz Zgłoszeniowy – załącznik do Regulaminu Turnieju.
Rejestracja zostanie zamknięta po wyczerpaniu limitu zgłoszeń 32 drużyn (decyduje kolejność zgłoszeń). Po zamknięciu rejestracji, utworzona zostanie lista rezerwowa dla dodatkowo zgłaszających się drużyn, wedle kolejności zgłoszeń. Nie jest wykluczone zwiększenie liczby drużyn przyjmowanych do udziału w Turnieju.
Organizatorem Turnieju jest Naczelna Rada Adwokacka, zaś patronem medialnym - Wolters Kluwer Polska oraz redakcja "Młodej Palestry".

Skład drużyn

Drużyny powinny liczyć od 2 do 4 osób mających – w dniu wysłania formularza zgłoszeniowego – status aplikanta adwokackiego.
Każda drużyna wskazuje Opiekuna naukowego, którym może być osoba posiadająca co najmniej stopień doktora nauk prawnych, adwokat, radca prawny, sędzia lub prokurator.
Opiekun może sprawować pieczę tylko nad jedną drużyną.

Nagrodą jest zwiedzanie Trybunału w Strasburgu
Główną nagrodą dla zwycięskiej drużyny w Turnieju jest wizyta w Strasburgu i udział w rozprawie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Przewidziane są także nagrody za Najlepsze Pismo oraz dla Najlepszego Mówcy.
Turniej Moot Court odbędzie się w kontekście 25. rocznicy ratyfikacji Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności przez Polskę i uznania jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wpisuje się także w obchody 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej.

Zapytania dotyczące Turnieju prosimy wysyłać na adres mailowy: mootcourt@nra.pl

 Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na, Robert Krasnodębski

Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu