W 2009 roku w Trybunale zostało rozstrzygniętych 35.460 skarg, z czego 2.395 - w drodze wyroku (o 27 proc. więcej w stosunku do roku 2008)  i 33.065 - w drodze decyzji o niedopuszczalności lub o wykreśleniu skargi z listy, co stanowiło wzrost o 10 proc. w stosunku do 2008 r.
Podobnie jak w roku 2008, cztery państwa - strony Konwencji Praw Człowieka - Rosja, Turcja, Ukraina i Rumunia - były źródłem prawie 56 proc. rozpatrywanych skarg, z czego 28,1 proc. spraw dotyczyło Rosji, 11 proc. - Turcji, 8,4 proc. – Ukrainy, a 8,2 proc. Rumunii.
Rosnące z roku na rok obciążenie Trybunału kierowanymi do niego sprawami jest jednym z powodów, dla których w lutym 2010 r. zorganizowana zostanie konferencja międzyrządowa dotycząca przyszłości tego sądu. Jej celem ma być przede wszystkim opracowanie planu działań na rzecz dalszego rozwoju Trybunału. Zdaniem Przewodniczącego ETPC, w krótkiej perspektywie czasowej konieczne jest wzmocnienie mechanizmów ochrony praw człowieka, natomiast na dłuższą metę chodzi o zasadnicze reformy prawne i strukturalne Trybunału, których skutkiem ma być zapewnienie skuteczności jego działania.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line