Według raportu UNCTAD (Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju) na temat trendów inwestycyjnych, bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) na świecie osiągnęły w 2006 roku wartość 12 trylionów USD. Inwestycje te, zostały głównie dokonane przez korporacje transnarodowe (TNK). Zgodnie z szacunkami UNCTAD na świecie, środowisko TNK obejmuje około 78 000 spółek matek oraz 780 000 zagranicznych spółkek zależnych. Obroty, wartość dodana oraz eksport TNK, według prognoz, wzrosły odpowiednio: o 18%, 16% oraz 12% w 2006 r.

Podczas gdy napływ BIZ do krajów rozwiniętych wzrósł o 45% i osiągnął wartość 857 mld USD, napływ do krajów rozwijających się (379 mld, 21% wzrost) i gospodarek przechodzących transformację (69 mld USD, 68% wzrost) osiągnął swój najwyższy poziom w historii.  Stany Zjednoczone odzyskały znowu pozycję lidera pod względem napływu BIZ, wyprzedzając Wielką Brytanię i Francję. Pośród krajów rozwijających się oraz gospodarek przechodzących transformację, prawie wszystkie regiony zanotowały w 2006 r. znaczący wzrost napływu BIZ. Jedynie w Oceanii, Ameryce Południowej oraz RPA nastąpił odpływ BIZ . Największy napływ BIZ w grupie krajów rozwijających się miał miejsce w Chinach, Hong Kongu (Chiny) oraz Singapurze. Wśród gospodarek przechodzących transformację największy napływ BIZ odnotowano do Rosji.

W ubiegłym roku zawarte zostały 172 wielkie transakcje ponadnarodowe o wartości ponad 1 mld USD każda, co jest wartością zbliżoną do szczytowego poziomu z roku 2000, w którym odnotowano 175 transakcji tego typu. Stanowią one 2/3 całkowitej wartości ponadnarodowych transakcji M&A (Mergers & Acquisitions – fuzje i przejęcia). Innym ważnym trendem w światowych fuzjach i przejęciach był istotny wzrost zaangażowania prywatnych funduszy akcyjnych oraz innych wspólnych funduszy inwestycyjnych w tych transakcjach. W 2006 r. 158 mld USD biorących udział w fuzjach i przejęciach międzynarodowych pochodziło z tego typu funduszy, co jest 18% wzrostem w stosunku do 2005r.

Prywatne firmy akcyjne wciąż energicznie nabywają duże spółki kapitałowe, w przeciwieństwie do ich poprzedniej strategii, jaką były inwestycje w aktywa wysokiego ryzyka przynoszące wysokie zyski lub w prywatne firmy. Mogą one w przyszłości nadal odgrywać ważną rolę w transakcjach M&A, choć być może już nie na dotychczasową skalę - głosi raport. W przeciwieństwie do boomu M&A w późnych latach 90., tym razem transakcje były głównie finansowane za pomocą gotówki oraz kredytów, a nie jak poprzednio poprzez wymianę udziałów.

Wiodącym źródłem inwestycji pozostają nadal kraje rozwinięte (84% dokonanych inwestycji). Największym eksporterem BIZ w 2006 r. były USA (217 mld USD). Za Stanami Zjednoczonymi plasują się kraje z Unii Europejskiej – Francja (115 mld USD), Hiszpania (90 mld) oraz Wielka Brytania (79 mld USD). Rola gospodarek rozwijających się i przechodzących transformacje jako źródła BIZ ciągle wzrasta. Przodował pod tym względem Hong Kong (Chiny) – 43 mld USD, a w gronie gospodarek przechodzących transformację – Rosja – 18 mld USD. Wartość wypływających BIZ w tych dwóch grupach państw wyniosła 193 mld USD co stanowi 16% światowych wypływów BIZ.

W ubiegłym roku rządy nadal kontynuowały wdrażanie środków przyspieszających napływ BIZ, w tym czasie jednak w niektórych sektorach przemysłu, w szczególności tych o „strategicznym” znaczeniu – zostały wprowadzone nowe restrykcje dotyczące przejmowania majątku przez obcokrajowców lub zapewniające większy udział rządu w zyskach. Tego typu posunięcia były najczęstsze w przemyśle wydobywczym. W ubiegłym roku zostały podjęte 147 rządowe decyzje, czyniące środowisko danego państwa bardziej przyjaznym dla inwestycji zagranicznych, jednocześnie wprowadzono 37 zmian idących w przeciwnym kierunku.

W 2007 roku i w następnych latach napływ BIZ będzie nadal wzrastał,, jednak w wolniejszym tempie niż w ubiegłym roku. Potwierdzeniem tej prognozy jest kolejny wzrost wartości transakcji cross-border M&A - do 581 mld USD w pierwszej połowie 2007 r. (58% wzrost w porównaniu do tego samego okresu w 2006 r.). Niemniej jednak prognozy wzrostu BIZ mogą zostać zachwiane poprzez obecne zakłócenia na rynku finansowym oraz niesprzyjające warunki dla BIZ w niektórych obszarach.

(Źródło: UNCTAD/KW)