Pismo to jest odpowiedzią na list z 21 lutego 2011 r., w którym Fundacja podkreśliła wagę tej sprawy, której rozstrzygnięcie może mieć kluczowe znaczenie dla kwestii natury ustrojowej. Zdaniem HFPCz, zaistniała sytuacja stwarza zagrożenie dla fundamentalnej zasady trójpodziału władzy, gdyż podstawową gwarancją niezależności władzy sądowniczej w demokratycznym państwie prawa jest przejrzysty i wolny od ingerencji władzy wykonawczej proces nominacji sędziów. Taki pogląd zgodny jest - zdaniem Fundacji - ze standardami Rady Europy, wedle których ”choć mianowanie na mocy oficjalnej decyzji Głowy Państwa jest ogólnie akceptowane, jednak z uwagi na znaczenie sędziów w społeczeństwie, Głowa Państwa musi być związana kandydaturą zgłoszoną przez Radę Sądownictwa”.
W piśmie z 30 marca 2011 r. Trybunał Konstytucyjny poinformował, że dotychczas nie został wyznaczony termin rozprawy, na której mają być rozpatrzone skargi konstytucyjne sędziów, którzy nie zostali powołani na stanowisko sędziowskie przez prezydenta pomimo pozytywnej opinii KRS, zarejestrowane pod sygn. akt SK 37/08. TK poinformował też, że brak rozstrzygnięcia tej sprawy wynika z faktu zmiany w składzie orzekającym rozpoznającym niniejszą sprawę. W dniu 2 grudnia 2010 r. zakończyła się kadencja sędziego sprawozdawcy w tej sprawie. Sędzia, do referatu którego przekazane zostały sprawy sędziego ustępującego musi mieć czas na zapoznanie się ze sprawami oraz na podjęcie stosowanych działań zmierzających do rozstrzygnięcia przejętych spraw.

Trybunał poinformował również, że jeżeli skład orzekający uzna, że sprawa ta będzie rozpatrywana na rozprawie i wyznaczy jej termin, informacja ta będzie dostępna na stronie internetowej Trybunału, co najmniej na 14 dni przed rozprawą.