Kwestionowane przez wnioskodawców przepisy zawieszają w 2012 r. waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych przewidzianą w ustawie o emeryturach i rentach z FUS i zastępują ją waloryzacją kwotową polegającą na podniesieniu każdego świadczenia o jednakową dla świadczeniobiorcy kwotę 71 złotych, bez względu na wysokość pobieranego świadczenia. Jak wynika z wyliczeń wskazanych w uzasadnieniu do kwestionowanej ustawy, wszystkie świadczenia wypłacane w kwocie poniżej 1480 zł miesięcznie będą podwyższone w stopniu większym, niż gdyby przeprowadzono waloryzację według obowiązujących zasad. Natomiast świadczenia w kwocie powyżej 1480 zł będą po 1 marca 2012 r. niższe, niż gdyby przeprowadzono waloryzację zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o emeryturach i rentach z FUS. Przyjęty przez ustawodawcę mechanizm podnoszenia świadczeń emerytalno-rentowych w 2012 r. o jednakową kwotę, przybrał zdaniem wnioskodawców cechy dodatku i pozostaje w opozycji do jednej z zasad obowiązujących w ubezpieczeniach społecznych tj. zasady wzajemności. Zastąpienie w 2012 r. waloryzacji procentowej waloryzacją kwotową budzi również zdaniem wnioskodawców zastrzeżenia co do zgodności z konstytucyjną zasadą równości.