Sąd Okręgowy Warszawa-Praga zwrócił się do TK z pytaniem prawnym dotyczącym przepisów regulujących stawki za zastępstwo procesowe w sytuacjach, gdy profesjonalny pełnomocnik został wyznaczony z urzędu.
Według sądu upoważnienia ustawowe (w ustawach: o radcach prawnych i o Prawo o adwokaturze) są zbyt ogólne i naruszają konstytucyjne przepisy, określające zasady wydawania aktów wykonawczych. Według brzmienia zakwestionowanych regulacji, określając stawki pełnomocników, minister sprawiedliwości weźmie pod uwagę: rodzaj i zawiłość sprawy oraz wymagany nakład pracy radcy lub adwokata.
Czytaj: MS: przepisy o stawkach za urzędówki są w porządku>>>

"Wymienione pojęcia mają charakter wyjątkowo ogólnikowy, a usunięcie którejkolwiek z wytycznych nie wprowadziłoby w istocie jakiejkolwiek merytorycznej, dostrzegalnej zmiany." - pisze sąd w uzasadnieniu pytania prawnego. Zauważa także, że równie dobrze katalog kryteriów mógłby ograniczać się jedynie do rodzaju sprawy, bo tak zawiłość, jak i nakład pracy pełnomocnika, jest od tego uzależniony.
Jak podkreśla sąd, taka regulacja daje ministrowi sprawiedliwości pełną dowolność w określaniu stawek za czynności radcy prawnego lub adwokata, co narusza zasadę, że akt wykonawczy może zostać wydany na podstawie szczegółowego upoważnienia, określonego w ustawie. Z tego powodu zwraca się do TK o ocenę konstytucyjności zakwestionowanych przepisów.