Do Trybunału wniosła sprawę Krajowa Rada Komornicza. W swoim wniosku zwracała uwagę, że przepisy ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, które weszły w życie w 2006 roku nakładają na Krajową Radę obowiązek archiwizowania akt stanowiących część państwowego zasobu archiwalnego.
- Obowiązki ochrony zasobów archiwalnych nałożone na KRK są niezgodne z konstytucją i zasadą pomocniczości zawartą w preambule do konstytucji – twierdził przedstawiciel skarżących prof. Marek Kalinowski - Nakładają bowiem na osobę prawną samorządu komorniczego, obowiązek nieodpłatnego wykonywania zadania publicznego nie wchodzącego w zakres sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu komornika. Te koszty powinien ponosić Skarb Państwa.
Prof. Marek Kalinowski zaznaczył, że obowiązek ten narusza istotę własności i innych praw majątkowych przysługujących osobie prawnej samorządu komorniczego. Skutkiem tego są wydatki poczynione przez KRK na państwową archiwistykę. Zdaniem prokurator Teresy Ostrowskiej, reprezentującej Prokuratora Generalnego naruszenie konstytucji nie ma miejsca, gdyż archiwizacja należy do zadań komorników i jest to rodzaj pieczy nad prawidłowym wykonywaniem ich zawodu.
Tę opinię podzielił Trybunał Konstytucyjny.

Zadania publiczne na własny koszt
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 37b ustawy o komornikach sądowych i egzekucji jest zgodny z art. 17 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 oraz art. 31 ust. 3 konstytucji.
- Komornik, będący funkcjonariuszem publicznym, wykonuje czynności egzekucyjne, w toku których wytwarza oraz prowadzi akta – wyjaśniała wyrok prof. Teresa Liszcz, sędzia sprawozdawca  -  Przechowywanie akt spraw zakończonych jako zadanie z zakresu sprawowania pieczy powinno być finansowane przez komorników lub przez ich samorząd. Finansowanie tego zadania nie stanowi nadmiernej ingerencji w prawo własności samorządu.  Wobec tego realizacja powierzonego przez ustawodawcę Krajowej Radzie Komorniczej obowiązku nie narusza art. 17 ust. 1Konstytucji.

Po wyroku
- Nie podzielam argumentacji przedstawionej przez Trybunał Konstytucyjny – mówił po rozprawie w trybunale dr Jarosław Świeczkowski, prezes Krajowej Rady Komorniczej. -  Zdecydowanie twierdzę, że obowiązek archiwizacji akt nałożony na komorników od 2006 roku jest nie tylko przechowywaniem dokumentów. Nie usłyszałem od sędziów słowa, że akta znajdujące się w składnicy są udostępniane sądom i prokuraturom w różnych postępowaniach dla celów dowodowych czy roszczeń regresowych. A zatem nie jest to tylko przechowywanie akt komorniczych, ale także udostępnianiem ich nieodpłatnie. Koszty funkcjonowania składnicy ponoszą komornicy i rocznie wynosi to ponad 1 mln 400 tys. złotych. Na wybudowanie hali wydaliśmy dodatkowo 4 mln złotych. Przy czym należy zauważyć, że największe koszty archiwizacji łączą się ze sprawami alimentacyjnymi, które się nie finansują – dodaje prezes Świeczkowski.