LIST OTWARTY
Stowarzyszenia Doradców Prawnych w sprawie sprzeciwu 23 szefów korporacji adwokackich do toczących się prac sejmowych.

W nawiązaniu do listu 23 szefów adwokatur do Parlamentu i Rządu wprzedmiocie zaniechania prac na prospołecznymi projektami sejmowymi Zarząd Stowarzyszenia Doradców Prawnych (SDP) prezentuje następujące stanowisko.
Zrozumiałym jest sprzeciw środowisk korporacji przeciwko rozwiązaniom naruszającym ich przywileje oraz monopol na usługi zastępstwa przed sądem.
Nie można zrozumieć jednak, czemu argumentowany jest nierzetelnie, z pominięciem powszechnie znanych faktów i wyników przeprowadzonych badań obrazujących m.in. istniejący w Polsce problem społeczny.
W Sejmie RP toczą się prace nad projektami ustaw o numerach 680 i 3351. Rozwiązania w części były inicjowane i popierane przez SDP. Projekty mają na celu zwiększenie dostępności usług prawniczych dla Polaków oraz aktywizację zawodową około 200 tysięcy doświadczonych prawników. W Polsce ponad 98 proc. osób samodzielnie występuje w sądzie. Wynika to z rocznika statystycznego RP. Badania wskazują, iż ponad 82 proc. Polaków nie wie, że od wyroku można się odwołać, a ponad 2/3 nie wie, co to pozew. Brak
pomocy prawnika szkodzi Polakom.
Z drugiej strony w Polsce ponad 200 tysięcy doświadczonych prawników nie ma wstępu na sale sądowe. Nie dlatego, że nie mają doświadczenia, ale dlatego, że obowiązujące prawo usługi te rezerwuje korporacjom na wyłączność. Tym samym zmusza Polaków do korzystania z usług określonej grupy zawodowej.
Propozycje zawarte w procedowanych projektach mają na celu zwiększenie dostępności usług prawniczych dla każdego Polaka. Polak nie może czuć się bezpiecznie, jeżeli praw w 98 proc. swoich spraw musi bronić sam, nie mając o tym pojęcia. Propozycje mają także na celu wykreowanie rynkowej konkurencji dla korporacji posiadających obecnie monopol. Parlament i Rząd zobowiązany jest wykorzystać potencjał i doświadczenie wykluczonych zawodowo prawników a nie bronić interesów i monopoli grup zawodowych zrzeszonych w korporacjach.
Procedowane rozwiązania są zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w innych państwach Unii i odzwierciedlają trend europejski. Tytułem przykładu – w Szwecji, Niemczech czy Francji istnieje wolność wyboru pełnomocnika i każdy obywatel sam może zadecydować, kto mu może pomóc. Nie musi to być nawet prawnik. Sprzeciwianie się korporacji aby w Polsce w sądzie mógł pomagać absolwent studiów prawniczych jest zupełnie niezrozumiałe. Co więcej – przeprowadzone w Unii Europejskiej niezależne badania ekonomiczne
potwierdziły, iż ceny prawników spoza korporacji są niższe od 2 – 6 razy aniżeli ceny prawników z korporacji. Nie znaleziono żadnych dowodów świadczących o tym, aby jakość prawników nie zapisanych do korporacji była gorsza.
Reasumując, stanowisko szefów 23 korporacji adwokackich ocenić należy jako próbę zwalczania społecznie korzystnych zmian w interesie określonych grup zawodowych. Próbę pozamerytoryczną, nie uwzględniającą faktów i wyników badań. Krytykę pomijającą obowiązujące w Europie prawo i europejskie trendy ochrony praworządności i praw jednostki poprzez zapewnienie obywatelom realnego dostępu do profesjonalnego prawnika.

Tomasz Bujak
Prezes zarządu SDP