Zgodnie z obowiązującymi przepisami w toku postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może być przeprowadzona przez upoważnionego pracownika Urzędu lub Inspekcji Handlowej kontrola u każdego przedsiębiorcy w zakresie objętym tym postępowaniem (art. 105a ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, t. jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 184; dalej też jako - ustawa).

Tajemniczy klient za zgodą sądu
Nowelizacja powyższej ustawy (która już oczekuje na wejście w życie) stanowi, że w celu uzyskania informacji mogących stanowić dowód w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów kontrolujący ma prawo podjęcia czynności zmierzających do zakupu towaru. Oznacza to, że UOKiK będzie mógł wysłać do przedsiębiorcy tzw. tajemniczego klienta. Podjęcie takich czynności będzie jednak wymagało uprzedniej zgody sądu ochrony konkurencji i konsumentów, udzielonej na wniosek Prezesa UOKiK. Prezes Urzędu będzie na nią czekał nie dłużej niż 48 godzin.

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 złRozmowa kontrolowana
Przebieg czynności "tajemniczego klienta" będzie mógł być utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk bez informowania o tym kontrolowanego. Informatyczne nośniki danych, na których zostanie zarejestrowany przebieg kontroli lub poszczególne czynności w jej toku, będą później załączane do protokołu kontroli.

O niecodziennej wizycie przedsiębiorca dowie się niezwłocznie
Po zakończeniu misji "tajemniczego klienta" kontrolujący będzie musiał niezwłocznie okazać kontrolowanemu legitymację służbową upoważniającą do wykonywania czynności kontrolnych, a także doręczyć mu upoważnienie do przeprowadzenia kontroli i zgodę sądu ochrony konkurencji i konsumentów. Jeśli czynności te będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk, to kontrolowany dowie się o tym również niezwłocznie po dokonaniu tych czynności.

Informacje zebrane przez "tajemniczego klienta" będą później wykorzystywane przez Prezesa UOKiK jako materiał dowodowy. Procedura ta znajdzie zastosowanie do wszelkich praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Tajemniczy klient od wiosny
Regulacje związane z "tajemniczym klientem" są wprowadzane przez ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1634), która wejdzie w życie 17 kwietnia 2016 r.