Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, przedłożony przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Projekt nowelizacji ustawy przyspiesza postępowania o zamówienia publiczne. Skróci się np. termin na żądanie wyjaśnień od zamawiającego, co wyeliminuje sytuację przedłużania postępowań. Nowe przepisy mają szczególne znaczenie dla przyspieszania realizacji dużych zamówień infrastrukturalnych, np. budowy autostrad, mostów czy linii komunikacyjnych.

Zasadnicza zmiana dotyczy określenia terminu, do upływu którego wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o wyjaśnienia. Obecnie wiele pytań zadawanych przez wykonawców wpływa do zamawiającego tuż przed upływem terminu składania ofert, co uniemożliwia udzielanie odpowiedzi przed upływem tego terminu. Powoduje to przedłużenie postępowania i opóźnia rozpoczęcie inwestycji.

W celu wyeliminowania tej sytuacji, zaproponowano, aby wykonawcy mogli zadawać pytania do dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jednocześnie przedłużenie terminu składania ofert nie będzie powodowało przedłużenia czasu na składanie wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający będzie musiał niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później jednak niż w określonych terminach, tak by wykonawcy mieli odpowiedni czas na uwzględnienie wyjaśnień przy formułowaniu treści oferty. Zgodnie z projektem, dla zadających pytania wprowadzono obowiązek wniesienia wadium. Wprowadzono także wyższe opłaty od skargi do sądu. Obecnie jest to 3 tys. zł, po zmianach będzie nawet 5 mln zł.

Ponadto, projekt przewiduje wcześniejsze zwalnianie wadiów, co przyczyni się do zwiększenia płynności finansowej wykonawców. Zniesiona zostanie także konieczność zabezpieczania należytego wykonania umowy w okresie gwarancji. Dopuszczona zostanie także możliwość uwzględnienia przy opisie przedmiotu zamówienia względów społecznych dotyczących zatrudnienia bezrobotnych czy niepełnosprawnych. Ponadto, zamawiający będzie miał uprawnienie do ograniczenia postępowania jedynie do wykonawców, którzy zatrudniają ponad 50 proc. osób niepełnosprawnych.

(Źródło: KPRM/KW)