Art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) w obecnym brzmieniu ma zastosowanie jedynie do instytucji gospodarki budżetowej, której organem założycielskim jest organ administracji rządowej. Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) instytucja gospodarki budżetowej może być tworzona zarówno przez ministra lub Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, za zgodą Rady Ministrów, jak i przez organ lub kierownika jednostki zaliczanej do tzw. części uprzywilejowanych budżetu państwa.

Instytucje gospodarki budżetowej mogą więc tworzyć również szefowie i prezesi następujących jednostek: Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego wraz z wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Krajowej Rady Sądownictwa oraz sądownictwa powszechnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowego Biura Wyborczego oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 161, poz. 1078) nadaje nowe brzmienie art. 4 pkt 13 p.z.p. polegające na zastąpieniu określenia "organ administracji rządowej" określeniem "organ władzy publicznej". W myśl art. 9 pkt 1 u.f.p. organ władzy publicznej jest pojęciem obejmującym swoim zakresem m.in. organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały.

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych wchodzi w życie z dniem 16 września 2010 r.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line