Celem tej procedury jest uproszczenie podatnikom zagranicznym świadczącym w Polsce okazjonalne przewozy osób rejestracji i rozliczania podatku VAT. Uproszczenie to nakierowane jest na podmioty, które nie korzystają z możliwości odliczenia podatku naliczonego, otrzymania zwrotu podatku lub zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy.
W obecnym stanie prawnym, podmioty te obowiązane są uzyskać numer ewidencyjny NIP oraz zarejestrować się jako podatnik VAT czynny i rozliczać podatek z tytułu świadczenia okazjonalnych przewozów na ogólnych zasadach. Wiąże się to z koniecznością wypełniania i składania licznych dokumentów, co dla podmiotów nieposiadających w Polsce siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności, miejsca zamieszkania albo pobytu, stanowi znaczne obciążenie.
W celu skorzystania z tej procedury podatnik powinien złożyć o tym, zgłoszenie do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście drogą elektroniczną za pomocą aplikacji udostępnionej na stronie resortu finansów. Naczelnik nadaje następnie takiemu podatnikowi numer identyfikacyjny na potrzeby wykonywanych przez niego usług na terytorium kraju i potwierdzi jego zidentyfikowanie jako "podatnika VAT - przewozy okazjonalne". Podatnik będzie obowiązany drogą elektroniczna składać do urzędu skarbowego deklaracje podatkowe, zawierające m.in. numer identyfikacyjny, numer rejestracyjny autobusu, liczbę przewożonych osób i wartość świadczonych usług bez podatku, stawkę podatku oraz całkowitą kwotę podatku należnego za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. Podatek należny z tytułu świadczenia okazjonalnych przewozów wpłacany byłby w tym samym terminie na rachunek drugiego urzędu skarbowego.
W projekcie proponuje się także, żeby podmioty korzystające ze szczególnej procedury były zwolnione z obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego dla celów podatku VAT na zasadach ogólnych oraz nie podlegały obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o NIP.
W związku z koniecznością dostosowania aplikacji informatycznej obsługującej rejestrację i rozliczanie podmiotów zagranicznych świadczących usługi okazjonalnego przewozu osób regulacje dotyczące uproszczenia wypełniania przez nich obowiązków podatkowych weszłyby w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 8 kwietnia 2011 r.