Skargę do Trybunału wniósł obywatel Bośni i Hercegowiny, mieszkający w Srebrenicy, w Republice Serbskiej (republice składowej Bośni i Hercegowiny, której nie należy mylić z Republiką Serbii). Skarżący identyfikuje się jako Bośniak. W 2006 r. skarżący zgłosił swoją kandydaturę w wyborach do trzyosobowego prezydium Bośni i Hercegowiny. Został jednakże zdyskwalifikowany ze względu na miejsce swojego zamieszkania: zgodnie z prawem Bośni i Hercegowiny kandydat pochodzący z Republiki Serbskiej musi być narodowości serbskiej. Przed Trybunałem skarżący zarzucił, iż w ten sposób doznał dyskryminacji ze względu na swoją narodowość, z naruszeniem ogólnego zakazu dyskryminacji z art. 1 protokołu nr 12 do Konwencji o prawach człowieka.

Trybunał zgodził się ze skarżącym i stwierdził naruszenie art. 1 protokołu nr 12 do Konwencji.

Konstytucja Bośni i Hercegowiny wyróżnia trzy "narody konstytucyjne": bośniacki, chorwacki i serbski. Jedynie osoby deklarujące przynależność do któregoś z tych narodów mogą stanąć w wyborach do prezydium Bośni i Hercegowiny, które składa się z trzech osób: Bośniaka i Chorwata pochodzących bezpośrednio z federacji Bośni i Hercegowiny oraz jednego Serba pochodzącego bezpośrednio z Republiki Serbskiej. Kandydatura skarżącego jako Bośniaka pochodzącego z Republiki Serbskiej została w ten sposób wykluczona.

Trybunał wypowiadał się już wielokrotnie na temat takich uregulowań konstytucyjnych obowiązujących w Bośni i Hercegowinie, na podstawie których w sposób dyskryminujący traktowani są obywatele identyfikujący się z innymi narodowościami niż "narody konstytucyjne" (na przykład Romowie lub Żydzi) - w każdym ze swych dotychczasowych wyroków Trybunał uznawał te regulacje za dyskryminujące. W omawianej sprawie ETPC podkreślił, iż prezydium Bośni i Hercegowiny jest ciałem politycznym właściwym dla całego państwa, i kryterium zdolności do kandydowania w wyborach do takiego organu powinno być obywatelstwo państwa jako takiego, a nie stały pobyt w poszczególnej jego części składowej. Decyzje prezydium Bośni i Hercegowiny dotykają wszystkich obywateli tego kraju, bez względu na ich miejsce zamieszkania. Skarżący, jako Bośniak mieszkający w Republice Serbskiej, nie mógł stanąć w wyborach do prezydium państwa. Był zatem traktowany inaczej niż inni obywatele Bośni i Hercegowiny, mieszkający w Republice Serbskiej i deklarujący przynależność do narodu serbskiego. Trybunał nie znalazł żadnego racjonalnego uzasadnienia dla takiej odmienności w traktowaniu obywateli jednego państwa.

Odebranie skarżącemu biernego prawa wyborczego w niniejszej sprawie opierało się na dwóch czynnikach: jego miejscu zamieszkania i jego narodowości. Oba te względy wchodzą bezpośrednio w zakres stosowania zakazu dyskryminacji z art. 1 protokołu nr 12 do Konwencji o prawach człowieka. Rząd Bośni i Hercegowiny nie przedstawił wystarczającego i poważnego uzasadnienia dla stosowania zaskarżonego rozróżnienia ze względu na miejsce zamieszkania i narodowość.

Pilav przeciwko Bośni i Hercegowinie - wyrok ETPC z dnia 9 czerwca 2016 r., skarga nr 41939/07.